Test racionality

Z Iurium Wiki

Judikatura Ústavního soudu vedle testu proporcionality obsahuje i další metody omezení záklandích práv. Jednou z nich je test racionality, který se vztahuje na ustanovení Listiny základních práv a svobod.

V rámci testu racionality zkoumáme soulad napadené právní úpravy s ustanoveními Ústavy či Listiny. Pomoci tohoto testu zjišťujeme, zda právní úprava je to rozumná (racionální) nebo jestli není extrémně disproporční.

Výčet ustanovení souvisejících s testem racionality

Čl. 41 odst. 1 LZPS: „práv uvedených v čl. 26, 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 31 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí“.

Formulace testu racionality

Konstrukce testu racionality vyplývá z rozhodnutí ÚS (Pl. ÚS 1/08):

  1. Vymezení smyslu a podstaty práva
  2. Zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho skutečné realizace (esenciálního obsahu), pokud ano, je omezení posuzováno testem proporcionality
  3. Posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl
  4. Zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.

[1]

  1. Základní práva / Michal Bartoň a kol., Praha, Leges, 2016, s. 104
Autoři článku: Pavel Prints, Tpolackova (Tereza Poláčková)