Prokura

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Prokura je zvláštní typ smluvního zastoupení. Prokuru může udělit pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku fyzické osobě, kterou nazýváme prokurista. Zápis do obchodního rejstříku má deklaratorní účinky. Rozsah prokury je na všechna jednání, k nimž dochází při provozu obchodního závodu (a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokura zahrnuje nejen hmotněprávní zastupování, ale i procesní v případě civilního soudního řízení. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je prokurista oprávněn jen tehdy, je-li to výslovně v prokuře uvedeno. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno.

Prokura se může vázat jen na některý ze závodu nebo poboček podnikatele.

Prokurista vykonává funkci osobně, může ale udělit další zmocnění. Nemůže ale přenést prokuru na někoho jiného, ani udělit další prokuru. Má povinnost vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

Pokud je jmenováno více prokuristů, tak každý z nich zastupuje podnikatele samosttně, ledaže je určeno něco jiného.

Prokura zaniká obecnými způsoby zániku smluvního zastoupení, ale smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno jinak. Navíc zaniká převodem či pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena.