Odvolání

Z Iurium Wiki

Odvolání

= řádný opravný prostředek, jehož úprava je zakotvena v ustanovení § 201 a násl. zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále též "OSŘ"): "účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje."

Podmínky přípustnosti odvolání

Objektivní

- dělíme na 4 podmínky

 • existence nepravomocného rozhodnutí
 • přípustnost odvolání
 • dodržení zákonem stanovené lhůty
 • lze napadnout pouze výrok rozhodnutí

Subjektivní

 • účastník, kterému nebylo alespoň z části vyhověno - dovozuje se z teorie, jelikož soud poučuje o možnosti se odvolat i účastníka, jenž měl plný úspěch ve věci; účastníkse může odvolat do té části, která vyzněla v jeho neprospěch
 • vedlejší účastník: může podat odvolání, pokud se hlavní účastník, který podporuje odvolání nevzdal nebo s odvoláním neprojevil nesouhlas
 • státní zastupitelství: nejpozději doby, než uplynula lhůta na odvolání poslednímu z účastníků a pokud má postavení zvláštního procesního subjektu
 • úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: nejpozději doby, než uplynula lhůta na odvolání poslednímu z účastníků a pokud má postavení zvláštního procesního subjektu

Účinky odvolání

Suspensivní

 • odkládací = znamená odklad právní moci napadeného rozhodnutí včasným podáním odvoláním, tam kde je vykonatelnost vázána na právní moc, tak i odklad vykonatelnosti

Devolutivní

 • = o odvolání rozhoduje soud vyššího stupně (krajské a vrchní soudy)
 • jsou stanoveny výjimky, např. soud prvního stupně může rozhodnout v zákonem stanovených případech o odvolání - institut tzv. autoremedury

Odvolací důvody

 1. Nebyly splněny procesní podmínky, vyloučený soudce (ne z důvodu místní nepříslušnosti soudu- ten se konvaliduje)
 2. Nesprávně aplikovaná koncentrace (nepřihlédl ke skutečnostem)- účastník něco tvrdil a soud přesto že měl, tak tomu nepřihlédl
 3. Vada, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci: procesní vada; nedostatečné poučení svědka při výslechu; jiné vady
 4. Neúplné zjištění skutkového stavu
 5. Nesprávné skutkové závěry
 6. Výjimky z neúplné apelace - nové skutečnosti a důkazy
 7. Nesprávné právní posouzení: správně zjistil skutkový stav, ale aplikoval nesprávnou právní normu, nebo aplikoval správnou normu, ale nesprávně vyložil

Výjimky z neúplné apelace dle OSŘ:

 • Podmínky řízení, vyloučený soudce, věcná příslušnost
 • Vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
 • Zpochybnění věrohodnosti důkazu prostředků- pro posouzení věrohodnosti důkazní pravidlo RAVEN
 • Splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní (nebyl poučen a proto prohrál)
 • Nebyl-li poučen dle ustanovení § 119a OSŘ
 • Skutečnosti nebo důkazy nastaly(vznikly) po vyhlášení soudu prvního stupně

Řízení o odvolání

Řízení před soudem prvního stupně

Jedná se o přípravnou fázi, soud prvního stupně se má pokusit o odstranění vad podání. Nepodaří-li se mu to, předá odvolacímu soudu a tento toto odvolání případně odmítne, totéž platí v případě neoprávněné osoby nebo nepřípustného odvolání. Splňuje-li odvolání všechny náležitosti, potom soud prvního stupně doručí odvoláním ostatním účastníkům, přezkoumá procesní podmínky, opatří zprávy a listiny a předá spolu se zprávou odvolacímu soudu, tzn. soud prvního stupně věc věcně (meritorně) neřeší, nevyhoví-li plně odvolání (autoremedura)

Řízení před odvolacím soudem

 • odvolací soud zásadně postupuje dle ustanovení o řízení před soudem prvního stupně
 • rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu lze rozdělit na kvantitativní stránku (napadené výroky) a kvalitativního stránku (odvolací petit - jak má soud rozhodnout)

Rozhodnutí o odvolání

Procesní

Je třeba rozlišovat odmítnutí odvolání a zastavení řízení. K odmítnutí odvolání dojde v případě, že nejsou splněny podmínky přípustnosti, případně existují nedostatky a vady podání. Naopak k zastavení řízení dojde např. při nedostatku procesních podmínek či v případě zpětvzetí odvolání

Meritorní

Odvolací soud napadené rozhodnutí potvrdí, je-li správné. Odvolací soud může napadené rozhodnutí změnit, pokud soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoli správně zjistil skutkový stav nebo skutkový stav je zjištěn a doplněn po dokazování odvolacího soudu tak, že je možné rozhodnout, tento způsob je preferován oproti zrušení rozhodnutí. Totiž, odvolací soud může napadené rozhodnutí i zrušit v taxativně stanovených případech. Jde o nedostatek podmínek řízení, rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodu, soud nepřibral účastníka, soud nepokračoval s procesním nástupcem či v odvolacím řízení nelze provést důkazy.

Po zrušení rozhodnutí odvolací soud ad 1) vrátí věc k dalšímu řízení soudu prvního stupně, který je vázán právním názorem odvolacího soudu ad 2) postoupí věcně příslušnému soudu ad 3) zastaví (nedostatek podmínek řízení, které nelze odstranit) ad 4) postoupí orgánu, do jehož pravomoci patří (není dána pravomoc soudů).

Forma rozhodnutí

 • rozsudkem soud potvrzuje nebo mění rozsudek
 • v ostatních případech rozhoduje soud usnesením

Náklady řízení

Přiměřeně se použijí ustanovení o řízení v prvním stupni. Změní-li odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, rozhodne i o nákladech řízení prvního stupně. Zruší-li odvolací soud rozhodnutí a vrátí věc tomuto soudu k dalšímu řízení, rozhodne o náhradě nákladů odvolacího řízení soud prvního stupně v novém rozhodnutí věci.

Autoři článku: Dostal