Nájem

Z Iurium Wiki

Nájem

Nájem je jeden z typických závazků vzniklých na základě nájemní smlouvy, která je upravena v ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též "ObčZ"). Podstatou je závazek jedné smluvní strany (pronajímatele) přenechat druhé smluvní straně (nájemci) věc k dočasnému užívání, na druhé straně se nájemce zavazuje pronajímateli za toto platit nájemné.

Systematika úpravy nájmu

Podstata nájmu (§ 2201)

  • Úplatnost

= úplatné přenechání věci k dočasnému užívání (rozhoduje o ní vůle stran, i když zde nebude ekvivalence plnění)

Pozn.: běžný by byl nájem ve výši 15.000,- Kč, ale nájemné je stanoveno na 500,- Kč - i tak je to nájem, i když ekvivalenci ze strany třetí strany nevidíme)
  • Dočasnost

= jde o dočasný titul k užívání věci jiného

  • Závazek k trvalému plnění

= smluvní strany si zde plní po určitou dobu, věc se přenechává bez dalšího, není třeba žádné obdělávání a žádná další píle (tím se odlišuje od pachtu)


Předmět nájmu (§ 2202)

  • věc nemovitá i nezuživatelná věc movitá
Pozn. je možné pronajmout i věc zuživatelnou, ale jen pokud se bude užívat způsobem, který k jejímu zužití nepovede, např. pronajmu svá jablka na výstavu
Autoři článku: Dostal