Dříve vyslovené přání

Z Iurium Wiki

Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností[1].

Forma dříve vysloveného přání

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení. V tomto poučení od všeobecného praktického lékaře, u kterého je pacient registrovaný, musí být uvedeny veškeré možné důsledky tohoto rozhodnutí. Také pacient může učinit dříve vyslovené přání při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Je nutné, aby tento záznam podepsal pacient, zdravotnický pracovník a svědek.

Omezení dříve vysloveného přání

Poskytovatel má sice povinnost respektovat takto dříve vyslovené přání, ale tato povinnost má své meze. Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. Pokud tedy poskytovatel dříve vyslovené přání nebude respektovat, musí to zaznamenat do zdravotnické dokumentace a připojit k tomu důvodu, které ho k tomu vedly. Lékař vždy musí při respektování dříve vysloveného přání zkoumat jeho formální znaky, ale na druhou stranu musí poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni. Dále nelze respektovat takové přání, které nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti. Také nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, či pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti[2].

Odkazy

  1. § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  2. SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V Praze: C.H. Beck, 2016, s 280 - 281. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-619-7.
Autoři článku: PHan (PHan)