Závazek

Z Iurium Wiki

Verze z 2. 7. 2016, 16:31, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „ZÁVAZEK (jinak závazkový vztah, obligace) je forma právního vztahu. == Obecně == Jedná se o formu právního vztahu, ve kterém jsou si strany zav…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ZÁVAZEK (jinak závazkový vztah, obligace) je forma právního vztahu.

Obecně

Jedná se o formu právního vztahu, ve kterém jsou si strany zavázány k plnění, tedy konání (dare, facere), nebo nekonání (omittere, pati). V OZ 1964 byl závazek vztahem a povinností. Nový občanský zákoník ovšem rozlišuje závazek (obligace) a dluh (povinnost). Dlužník je pak ten, který plní povinnost. Závazky s opakovaným nebo trvajícím plněním (nájem, pacht, pracovní poměr, společnost) potom mají založenou zvláštní úpravu. Každá ze stran má obvykle postavení věřitele i dlužníka, např. při dodávce zboží je dlužníkem prodávající, věřitelem kupující, ale při zaplacení kupní ceny je dlužníkem kupující a věřitelem prodávající.

Základní vlastnosti

Mezi základní vlastnosti závazku patří:

 • právní vztah – v případě nesplnění zde existují donucovací prostředky státu ke splnění – tím se liší např. od společenské úsluhy nebo naturálních obligací,
 • majetkový charakter (plnění lze ocenit penězi – pozor, liší se od ceny předmětu plnění, např. dluh ve výši 5000 Kč nemá stejnou hodnotu), liší se od osobního charakteru a nemajetkového zájmu,
 • relativní práva – výjimkami § 1761 OZ (zákaz zatížení nebo zcizení věci zřízené jako věcné právo), § 2128 OZ (výhrada vlastnického práva, práva zpětné koupě, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada předkupního práva nebo lepšího kupce, koupě na zkoušku zřízené jako věcné právo),
 • rozdíl mezi plněním (lidské chování) a předmětem plnění (věc),
 • demonstrativnost (strany si mohou uzavřít i zákonem neupravené typy smluv),
 • dynamický charakter.

Obsah závazku

Do obsahu závazku řadíme pohledávku, utvářecí práva a práva a povinnosti související s pohledávkou.

 • Pohledávka

Pohledávka je právem na plnění, zatímco dluh je povinností plnit. Hlavní plnění se projevuje v rámci smluvního typu. Je v něm vymezeno to, oč jde v daném závazku, co je hlavním plněním nebo pohledávkou. Vedlejší plnění je pomocné, ochranné a má podpůrný charakter, ochraňuje a zajišťuje splnění hlavního dluhu.

 • Utvářecí práva (kompetence)

Utvářecí práva jsou práva jednostranně založit, změnit, nebo zrušit závazek (např. odstoupení od smlouvy, právo změnit smlouvu, vypovědět vztah atp.) a jedná se o práva, která jsou poskytnutá jedné ze stran.

 • Práva a povinnosti související s pohledávkou
 1. Stanovení splatnosti
 2. Právo plnit dříve
 3. Práva z vad
 4. Prominutí dluhu
 5. Právo na příslušenství

Vznik závazku

Závazek vzniká z právního jednání (např. smlouva), protiprávního jednání (delikty v užším významu), právní události (náhrada škody na základě kvalifikované události), protiprávního stavu nebo jiné právní skutečnosti (konstitutivní rozhodnutí, zákon a další). Podrobněji další články (zejm. o vzniku smlouvy).

Kauza závazku

Kauza závazku je odpovědí na otázku, proč se subjekt zavazuje, resp. jaký je hospodářský důvod. Důvod, proč někdo do daného závazku vstupuje, se ale liší od právního důvodu, který řeší otázku, proč má někdo povinnost plnit. Závazky mají vždy kauzu – člověk jedná, protože něco chce. Tato kauza musí být věřitelem prokázána (výjimkou jsou cenné papíry), viz § 1791 OZ. Obecně je kauza pro plnění druhé strany, u bezúplatných jednání bude kauzou pocit štědrosti.

Autoři článku: Kateřina (Kateřina Müllerová), Tpolackova (Tereza Poláčková)