Zásady dokazování

Z Iurium Wiki

Zásady dokazování

Dokazování je stěžejní součást trestního řízení, která umožňuje orgánům zjistit skutečnosti rozhodné pro jejich rozhodnutí.

Tyto zásady nalezneme v zákoně č. 141/1661 Sb,. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Mezi zásady dokazování patří:

1. Zásada řádného zákonného procesu (§2 odst. 1 trestního řádu)

 • „Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.“[1]

2. Zásada presumpce neviny (§2 odst. 2 trestního řádu)

 • tento zákonný stav zajišťuje, že vina musí být vždy nepochybně a úplně prokázána
 • do doby, dokud není vina prokázána, se musí na toho, proti němuž je vedeno trestní řízení hledět, jako by byl nevinen
 • orgány musí vystupovat vždy nezaujatě a nestranně

3. Zásada oficiality (§2 odst. 4 trestního řádu)

 • dává povinnost orgánům činným v trestním řízení provádět jen takové úkony, jsou-li pro jejich provedení dány zákonné důvody

4. Zásada materiální pravdy (§ 2 odst. 5 trestního řádu)

 • Spočívá v povinnosti orgánů činných v trestním řízení postupovat tím způsobem, aby byl zjištěn skutkový stav prost důvodných pochybností.
 • Orgány činné v trestním řízení postupují přitom v souladu se svými právy a povinnostmi za součinnosti stran.

5. Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 trestního řádu)

 • jejím prostřednictvím je uskutečňována zásada materiální pravdy
 • orgány činné v trestním řízení musí zjišťovat skutečnosti, které jsou právně významné, i bez návrhu stran. Strany v trestním řízení tedy nejsou zatíženy důkazním břemenem

6. Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 trestního řádu)

 • orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, přičemž jsou brány v úvahu všechny okolnosti případu
 • rozhodnutí musí být dostatečně odůvodněno, přičemž musí být splněna podmínka jeho transparentnosti

7. Zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 trestního řádu)

 • zajišťována transparentnost trestního řízení
 • působí preventivně proti páchání trestných činů
 • existují výjimky (veřejnost může být vyloučena v případech, kdy by veřejné projednání mohlo ohrozit utajované informace, které jsou chráněny zvláštním zákonem, nebo jestliže by mohl být porušen nerušený průběh jednání či jeho mravnost)

8. Zásada ústnosti (§ 2 odst. 11 trestního řádu)

 • důkazy musí být prováděny v ústní formě
 • v praxi je tato zásada naplňována čtením důkazů

9. Zásada bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 trestního řádu)

 • soud je povinen rozhodovat na základě před ním provedených důkazů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Autoři článku: Hana (Hana Kaňoková)