Zákonné licence

Z Iurium Wiki

Občanský zákoník zakotvuje výjimečné situace, kdy je možné přistoupit k omezení osobnostních práv člověka. V souvislosti s touto problematikou hovoříme o tzv. zákonných licencích.

Pomocí zákonných licencí lze, z důvodu veřejného zájmu, omezit některá osobnostní práva člověka. Statky, které vzejdou z tohoto omezení lze poté zpřístupnit společenskému využívání, přitom se nehledí, zda bylo projeveno svolení ze strany dotčeného člověka.

Občanský zákoník obsahuje celkem 5 zákonných licencí.[1]

Licence k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů

Tato licence vychází z §88 odst. 1 OZ: „Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo pravém chráněných zájmů jiných osob.“

Účelem zahrnutí této výjimky do OZ je, aby v nezbytných případech bylo možné pořízení některých statků, které by později mohly napomoci k zajištění řádného výkonu nebo ochrany práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob (např. shromažďování důkazů).

Zákonná úřední licence

Obsažená v §88 odst. 2 OZ: „Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu…“

Zákon takový zásah (do osobnostního práva) ospravedlňuje zejména existenci veřejného zájmu na veřejném pořádku ve věcech úředních (úřední povahy).

Na základě této zákonné licence je umožněno pořízení a následně i používání určitých osobnostních statků, jenž byly pořízeny pro úřední účely.

Zákonná licence ochrany veřejného zájmu

Jedna z dalších licencí se týká zásahu do lidské integrity osob vystupujících veřejně v záležitostech veřejného zájmu.

Tato licence je zakotvena v čl. 88 odst. 2 OZ: „…nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.“

Z výše uvedeného ustanovení nám vyplývají dvě podmínky, které se musí dodržet, aby se mohlo užít této licence:

  1. osoba, do jejíž osobnostních práv má být zasaženo, musí vystupovat v záležitostech veřejného zájmu
  2. toto vystoupení musí být učiněno veřejně.

Typickým příkladem této licence může být vystoupení na zasedaní zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce má veřejnou povahu a mohou se ho zúčastnit občané obce.

Licence umělecká nebo vědecká

§89 OZ: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému a uměleckému účelu…“

Umělecká licence slouží k pořízení určitých chráněných osobních statků za účelem zvýšení kulturní úrovně společnosti. Tato licence se využívá zejména při tvorbě uměleckých děl.

Vědecká licence je postavená na stejném principu jako licence přechozí. Ve společnosti existuje veřejný zájem na získávání určitých vědeckých poznatků.

Zásah do všeobecného osobnostního práva člověka nesmí být nepřiměřený.

Licence zpravodajská

Zpravodajská (reportážní) zákonná licence slouží k provozování zpravodajské činnosti pomocí médií (hromadných sdělovacích prostředků), jelikož ve společnosti existuje poptávka po objektivních, pravdivých a úplných informacích, proto je zapotřebí v některých případech upřednostnit celospolečenský zájem před subjektivním osobnostním právem.

§89 OZ: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem… pro účely tiskové, rozhlasové televizní nebo obdobné zpravodajství.“

Užití zpravodajské licence přichází v úvahu konkrétně v těchto případech:

  1. tiskové zpravodajství (denní tisk např. Lidové noviny)
  2. rozhlasové zpravodajství (užití hlasu člověka např. v rádiu)
  3. televizní zpravodajství (obrazové zachycení osob např. ČT24)
  4. obdobné zpravodajství (idnes.cz)

Důležité je, aby zásah do osobnostních práv člověka užitím zpravodajské činnost byla přiměřený.

  1. Filip Melzer a kol, Občanský zákoník, Velký komentář, Svazek I
Autoři článku: Pavel Prints, MrJohnPesheck (Jan Pešek)