Vývojová stádia trestného činu

Z Iurium Wiki

Rozumí se jimi časová stádia, kterými prochází úmysl pachatel spáchat TČ. U úmyslných trestných činů někdy realizuje svůj úmysl rovnou – vidí automobil, jde a vykrade - to je spáchání trestného činu v jednom okamžiku. V jiných případech prochází různými fázemi – např. zjišťuje si informace o jedech, připraví si roztok, dá mu to do jídla a těmto fázím říkáme vývojová stádia trestného činu. Rozšiřují dosah jednotlivých skutkových podstat. Trestnost je rozšířena nad rámec skutkové podstaty trestného činu, protože je zákonodárce považuje kvůli škodlivosti za žádoucí stíhat. Vždy zde totiž chybí nějaký znak skutkové podstaty (obvykle následek nebo jednání)

Stadia trestného činu

  1. Příprava (pouze u zvlášť závažných zločinů, a pokud tak stanoví TZ ve zvláštní části u příslušného TČ) - první trestněprávně relevantní stadium – to, co je před ní, se nepočítá (pojetí myšlenky a projev myšlenky – není trestněprávně relevantní – nejsou postihnutelná trestním právem - s jednou výjimkou – projev myšlenky navenek § 253 – nebezpečné vyhrožování – je trestně odpovědný za jednání, kterým pouze projevuje svou myšlenku navenek (je třeba vzbudit obavu u určité části obyvatelstva, že následek způsobí – tedy automaticky ještě myšlenka nemusí znamenat spáchání tohoto trestného činu) - trestní právo neumožňuje poznat myšlenky někoho jiného, když by trestní právo postihovalo myšlenku samotnou, tak by omezovalo svobodu myšlení.
  1. Pokus (pouze u úmyslných TČ)
  1. Dokonaný trestný čin

Josef Novák se před Vánoci nudí. Při sledování detektivního příběhu v televizi ho napadne, jak se dostat k penězům na dárky - rozhodl se, že vyloupí velkosklad s elektronickým zbožím. Tuto myšlenku sdělí své přítelkyni. Začne připravovat trestný čin – vypraví se na obchůzku objektu, který hodlá vykrást, zjišťuje, jak je zabezpečen, jestli jsou tam kamery, jestli je tam hlídač, jestli je tam alarm, jestli se tam objevují lidé. V dohledné době si pořídil páčidlo, aby mohl vylomit zámek. Vnikne do skladu, ukradne nějaké zboží a odchází domů.


zahlazovací jednání - např. pokud pachatel ukrývá věci z krádeže, případně zakopání mrtvoly, opět není trestněprávně relevantní.

Mezi přípravou trestného činu a pokusem může být i dlouhá časová prodleva (záleží na povaze trestného činu).

Pachateli se přičítá pouze nejzávažnější forma – stádia jsou ve formě subsidiarity. Příprava a pokus jsou subsidiární k dokonanému trestnému činu. Příprava je subsidiární pokusu. Je tedy vyloučený jednočinný souběh mezi jednotlivými vývojovými stádii.


Tzv. předčasně dokonaný trestný čin - jedná se o právní fikci. Čin je prohlášen v TZ za dokonaný, ačkoliv je materiálně pokusem nebo přípravou, např. loupež (§ 173 TZ) – násilí nebo pohrůžka bezprostředního násilí – dokonáno, aniž by se věci fakticky zmocnil, § 234 – opatří si platební kartu jiného - opatření si platební karty je v podstatě jen příprava k tomu, aby mohl peníze vybrat, ale přitom zákonodárce říká, že neoprávněné opatření nebo vyrobení platebního prostředku je předčasně dokonaný; § 210 odst. 1 – pojistný podvod – uvedení nepravdivých údajů, nemusí dojít ke vzniku následku; § 193b - navazování nedovolených kontaktů s dítětem - čin dokonán již navržením setkání, nemusí dojít k žádnému trestnímu jednání; § 211 odst. 1 – úvěrový podvod; § 329 – neoprávněné opatření úředního razítka – je to opět jen prostředek ke spáchání trestného činu; § 331 – úplatkářství - trestně odpovědný je pachatel už i za to, že si nechal slíbit úplatek - dát si slíbit úplatek je v podstatě přípravné jednání, které je zde už považováno za trestný čin.

Pokus a příprava nejsou možné u předčasně dokonaných trestných činů - judikatura ale zná pár příkladů, kdy se to stalo.

Rozdíl mezi dokonáním trestného činu (= stádium trestného činu) a ukončením trestné činnosti, např. pachatel již prvním útokem trestný čin dokonal, ale v trestné činnosti pokračuje i nadále (např. pokladní pravidelně krátí tržbu – už prvním dílčím útokem naplnila skutkovou podstatu zpronevěry, ale stále pokračuje v trestné činnosti).KVALIFIKOVANÝ POKUS A PŘÍPRAVA

Trestnost pokusu/přípravy zanikla, avšak pachatel svým jednáním již naplnil znaky jiného TČ. Dojde k trestnosti pokusu nebo přípravy, ale přesto zůstane odpovědný za trestný čin, který svým jednáním už naplnil, např. usmrcení poškozeného tím, že ho pobodá – pak si to rozmyslí a zavolá mu záchranku - nejde tedy o vraždu, ale pachatel se svým jednáním už dopustil trestného činu těžké újmy na zdraví.

Je třeba odlišovat od pokusu kvalifikovaného trestného činu. Pokus pachatele směřuje k naplnění kvalifikované skutkové podstaty, ale nedojde k naplnění skutkové podstaty, např. podvod § 209 – způsobení značné škody (nejméně 500.000,- Kč), ale nedojde k tomu, způsobí menší škodu – jeho úmysl směřoval k naplnění kvalifikované skutkové podstaty, ale protože k tomu nedošlo, posoudíme to jako pokus o kvalifikovaný trestný čin


TRESTÁNÍ PŘÍPRAVY A POKUSU

Obecná kritéria: Příprava je trestná dle trestní sazby stanovené za trestný čin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví ve zvláštní části něco jiného. Pokus je trestný podle trestní sazby stanovené za dokonaný trestný čin.


Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. c) - Přihlíží se k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání trestného činu, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k dokonání nedošlo - okolnosti objektivního i subjektivního rázu.


nezpůsobilost způsobit trestný čin - nepodařilo se mu odstranit překážku, a proto nedokonal trestný čin – v tomto případě by to moc polehčující nebylo. Příprava a pokus dosahují menší stupeň závažnosti než dokonaný trestný čin – a proto zákonodárce v § 58 odst. 5 umožňuje snížit trest pod dolní hranici trestní sazby

moderační oprávnění soudu - není zde žádné omezení, soud může stanovit libovolně


Upuštění od potrestání (§ 46 odst. 3): vztahuje se na přípravu a pokus, pokud se jedná o nezpůsobilý předmět útoku nebo nezpůsobilým prostředkem, protože závažnost nezpůsobilého pokusu nebo přípravy je ještě nižší než obecný pokus a příprava. Vzhledem k zásadě subsidiarity trestní represe se ale také může stát, že vůbec nepůjde o trestný čin.

U kterých trestných činů nejsou příprava a pokus možné: 1) nejsou možné u trestných činů nedbalostních; 2) u předčasně dokonaných trestných činů; 3) u úmyslných opomenutí (u čistě omisivních trestných činů – např. neposkytnutí pomoci podle § 150 TZ), pachatel buď tu povinnost splní a o trestný čin nejde, anebo ji nesplní, a o trestný čin jde, např. srazí chodce, nepomůže mu, ale chodec už zemřel (tedy pomoc nepotřebuje) – tím se dopustí pokusu na nezpůsobilém předmětu; 4) trestné činy verbální (jsou končeny vlastním projevem), např. chce vydírat, ale odpojí mu mikrofon

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Newman (Petr Novák)