Trestní odpovědnost PO

Z Iurium Wiki

- Zákon o trestní odpovědnosti PO a řízení proti nim (418/2011 Sb.)

- koncipována jako souvislost s tím, že ČR musela přijmout úpravu trestní odpovědnosti PO jako závazek plynoucí z evropského práva

- platná právní úprava pracuje s koncepcí, že PO se může dopustit jen některých, taxativně vymezených TČ

- trestní odpovědností není ohrožen stát a VÚSC, ale mohou se jí dopustit politické strany při výkonu veřejné moci (§ 6)

- odpovědnost za PŘIČITATELNOST (zařazuje sem valnou hromadu, dozorčí orgány, společníky, zaměstnance ve vrcholových pozicích); lze souběžně uplatňovat odpovědnost FO a PO

- NESOUVISÍ s tím jednání za jiného

- Trest zákaz účasti veřejných soutěží, či přijímání veřejných nebo evropských dotací či subvencí; v řízení se použije trestní řád

- název vyjadřuje, že zákon neupravuje jenom hmotu, ale i proces

TČ: taxativně vyjmenované v § 7, např. obchodování s lidmi, vydírání, podvod, podílnictví, počítačová kriminalita, velká část hospodářských TČ, některé TČ obecně nebezpečné (např. nedovolené ozbrojování), většina TČ proti životnímu prostředí (např. poškození a ohrožení ŽP), teroristický útok, úplatkářství a jiné TČ proti pořádku ve věcech veřejných…

Zásady: 1) kolektivní trestní odpovědnost PO

2) nezávislá souběžná trestní odpovědnost FO a PO - PO je odpovědná jen za taxativně vymezené TČ, u ostatních TČ to nevylučuje individuální odpovědnost FO

3) trestní odpovědnost nástupce PO

4) zásada přičitatelnosti - PO se přičítají právní následky jednání osob, které jsou oprávněny za PO jednat

Osoby, jejichž jednání se přičítá PO (§ 8) - jednání PO = jednání jménem PO, v zájmu PO nebo v rámci činnosti PO

a) statutární orgán, člen statutárního orgánu, jiná osoba oprávněná jednat

b) osoba, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost

c) osoba, která vykonává rozhodující vliv na řízení PO

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení, který jednal na základě rozhodnutí, pokynů nebo schválení osob uvedených pod písm. a)-c)

- vzniku trestněprávní odpovědnosti PO nebrání, pokud se nepodaří zjistit, která konkrétní FO jednala

Účinná lítost (§ 11) - dobrovolné upuštění od dalšího jednání + odstranění nebezpečí nebo zamezení škodlivému následku nebo oznámení; nelze u úplatkářství

Autoři článku: Newman (Petr Novák)