Státní symboly

Z Iurium Wiki

Státní symboly

Podle čl.14 Ústavy jsou státními symboly ČR velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Ústava nestanoví jejich podobu, formu či text. To vše, včetně pravidel používání, předpokládá od prováděcího zákona.

Prováděcí zákon konkretizující čl. 14 Ústavy o státních symbolech ČR (zákon ČNR 3/1993 Sb.) byl přijat v časovém kontextu s nově přijatou Ústavou, a tím byla i potvrzena výjimečnost a státoprávní vážnost státní symboliky. Zákon slovně popisuje jednotlivé státní symboly a jejich vyobrazení dokládá v přílohách.1

Souběžně působícím, tedy legislativně opět fakticky prováděcím, je pak platný zákon o užívání státních symbolů ČR (zákon č. 352/2001 Sb.), jež určuje pravidla užívání státních symbolů.2

Velký a malý státní znak

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.3

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.4

Státní znak jsou oprávněni užívat dle zákona zejména všechny vrcholové státní ústavní instituce, včetně ministerstev a jiných správních úřadů, soudů a státních zastupitelství, ČNB a NKÚ. Dále pak ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory, diplomatické mise a konzulární úřady ČR, Bezpečnostní informační služba a státní fondy. Státní znak jsou oprávněny užívat také kraje, obce a městské obvody a části statutárních měst a hl.m. Prahy. Zákon umožňuje užívání státního znaku všem typům škol, podle školských zákonů, státním fondům, státním kulturním a vědeckým institucím, ale také právnickým a fyzickým osobám, kterým je zákonem svěřeno vydávání správních aktů nebo listin osvědčujících důležité skutečnosti.5

Státní barvy

Státními barvami jsou bílá, červená a modrá v zákonem takto uvedeném pořadí.6

Státní vlajka

Státní vlajka se podle zákona skládá z horního pruhu bílého, dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je dvě ku třem.

00020245 foto vlajka200 17a038a493.gif

Při vyvěšování státní vlajky jsou oprávněné osoby vázány příležitostmi státních svátků, příležitostmi republikového významu vyhlášenými Ministerstvem vnitra ČR nebo příležitostmi místního významu vyhlášenými krajem nebo obcí. Na budovách orgánů veřejné moci (tedy okruhu tzv. oprávněných osob) mohou být státní vlajky umístěny trvale.

Zákon umožňuje, aby ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu, užily státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoli.

Při souběžném vyvěšování několika státních vlajek, zákon vyžaduje, aby státní vlajka ČR byla vyvěšena na nejčestnějším místě, což dále charakterizuje takto:

  • vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek
  • uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek
  • v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek

Zákon dále stanoví některé další požadavky ke způsobu vyvěšování státní vlajky, např. v tom smyslu, aby tato byla na čelní straně budovy, nesmí být spuštěna s rakví do hrobu, nesmí být užívána znečištěná apod. (srov. k tomu § 9 zákona).7

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi. Vlajka prezidenta republiky se užívá k označení sídla prezidenta republiky, v době jeho přítomnosti v České republice a dále též dopravního prostředku užívaného prezidentem republiky.8

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ,,ČESKÁ REPUBLIKA".Toto pečetidlo uchovává podle zákonného požadavku pouze prezident republiky. Státní pečeť se užívá k zapečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců a v dalších případech, na něž zákon blanketově odkazuje.9

Státní hymna

Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla ,,Kde domov můj". Státní hymnu lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.10

Odkazy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-606-4.

Autoři článku: Veronika