Specifikace

Z Iurium Wiki

= ,,nabytí vlastnictví zpracováním, kdy z určité věci vzniká zpracováním věc nová."[1] Samotná specifikace nenastávala pouze u případů, kdy vznikala zcela nová věc (např. olej z oliv). Příkladem by mohlo být pouhé přetvoření věci do věci jiné, která se pouze tváří, že je nová (např. z prken vytvoříme loď). Římští právníci nepovažovali za specifikaci přebarvení některé věci, či vymlácení obilí.[2] Vytvořil-li někdo věc novou zpracováním své vlastní, stává se vlastníkem nově vytvořené věci. Potíže s určením vlastnictví vznikaly, pokud někdo vytvořil novou věc zpracováním věci cizí.

(značka: rozpracovaný článek)

  1. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice, str.181, ISBN 80-717-9031-1.
  2. HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a system soukromého práva římského. 4. opr. vyd. V Praze: J. Otto knihkupec, 1910, 1243 s.; str. 382
Autoři článku: Wolf