Soudní ochrana práv duševního vlastnictví

Z Iurium Wiki

C-57/15 United Video Properties (rozsudek pátého senátu ze dne 28. července 2016, GA Sánchez-Bordona) Duševní vlastnictví Soudní dvůr rozhodl, že směrnice 2004/48 o dodržování práv duševního vlastnictví nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že straně, která ve sporu neuspěla, je uložena náhrada nákladů řízení vynaložených stranou, která ve sporu uspěla, a která umožňuje soudu, který o těchto nákladech rozhoduje, aby zohlednil zvláštní okolnosti projednávané věci, a ve vztahu k nákladům na pomoc advokáta stanoví systém paušálních sazeb, pakliže tyto sazby zajišťují, že náklady, které má hradit strana, která ve sporu neuspěla, jsou rozumné. Směrnice však brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví paušální sazby, které z důvodu nedostatečné výše maximálních částek, které jsou součástí těchto sazeb, nezajišťují přinejmenším to, aby strana, která ve sporu neuspěla, uhradila podstatnou a přiměřenou část rozumných nákladů vynaložených stranou, která měla ve sporu úspěch.

In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Jaroslavhroch (Jaroslav Hroch)