Pokus

Z Iurium Wiki

Pokus TČ: znaky: 1) jednání, které bezprostředně směřuje ke spáchání TČ; 2) úmysl spáchat TČ; 3) nedostatek dokonání

1) a- pachatel už naplňuje znaky skutkové podstaty TČ; b- ještě nenaplňuje objektivní stránku, ale jeho jednání má přímý význam pro dokonání TČ: pomocná kritéria: 1ba – v závěrečné fázi odstraňuje překážky, používá prostředky, nástroje určené, působí na hmotný předmět útoku; 1bb – časová určenost pokusu (pachatel je časově blízko dokonání TČ); 1bc – místní určenost pokusu (pachatel se nachází na místě určeném pokusu) = všechna tato 3 jednání jsou důležitá pro určení, zda jde o spáchání TČ

2)

3) Nenastane účinek, následek TČ, nedojde k dokonání TČ

Příprava se liší od pokusu jednáním, které bezprostředně směřuje ke spáchání TČ

- Příprava a pokus nejsou možná u nedbalostních TČ, u předčasně dokonaných TČ, zpravidla nejsou možná u TČ záležející v úmyslném opomenutí (buď ji splní a nespáchá TČ nebo ji nesplní a spáchá TČ, výjimka: nezpůsobilý pokus), u TČ zvané pletichy

Nezpůsobilý pokus a příprava (pro obě platí totéž: 1) pokus na nezpůsobilém předmětu útoku (např. pokus nedovoleného přerušení těhotenství ženy na ženě, která není těhotná) 2) pokus nezpůsobilými prostředky (např. pokus vraždy, kdy se zasekne nábojnice) 3) pokus nezpůsobilým subjektem (např. někdo se mylně domnívá, že je svědek a dopustí se křivé výpovědi, ale ve skutečnosti svědek není)

- Je to škodlivé jednání, je trestné, protože by jinak trestní odpovědnost závisela na náhodě

- Trestnost se odvíjí od toho, zda v konkrétním případě je jednání dostatečně společensky škodlivé

- Ne každý nezpůsobilý pokus je trestný, ale jen ten, který vykáže dostatečnou společenskou škodlivost

zánik trestnosti přípravy a pokusu: pachatel dobrovolně upustí od dalšího jednání směřujícího ke spáchání TČ (obligatorní); fakultativní – odstraní nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem, nebo o tom dobrovolně a včas informuje příslušné orgány

dobrovolně – ten, kdo jedná s možností spáchat TČ a má objektivní možnost dokonat TČ, pachatel jedná s vědomím možnosti čin dokonat podle svých představ

- nedobrovolně jedná ten, kdo nemá objektivně možnost dokonat TČ podle svých představ, např. i když poškozený vyhrožuje pachateli kvalifikovaný pokus a příprava – dopustí se jednání směřující k TČ ale dobrovolně upustí od dalšího TČ, ale to co již vykonal, má znaky TČ, zaniká odpovědnost

pokus kvalifikované skutkové podstaty: směřuje ke spáchání kvalifikované skutkové podstaty, ale nepovede se to (např. pokus loupeže, kde chce pachatel způsobit škodu velkého rozsahu, ale nedojde k tomu, protože poškozený např. nemá peníze)

pokus neukončený: pachatel ještě nespáchal vše, co má v úmyslu

pokus ukončený: pachatel učinil vše, co považoval za nezbytné ke spáchání TČ, zánik trestnosti je výjimečný, jedině pokud je tady časový interval mezi jednáním pachatele a následku, který má nastat

- Pokud se pokusí odstranit následek, ale nepodaří se to, tak je to polehčující okolnost

Trestání přípravy a pokusu: příprava a pokus jsou v zásadě trestné podle stejné trestní sazby jako dokonaný TČ; výjimky: chybí-li prvek společenské škodlivosti (např. příprava k přípravě, např. studování chemických návodů); specifická kritéria: § 39 odst. 6 písm. c TZ – soud přihlédne k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo; § 46 odst. 3 TZ – upuštění od potrestání u nezpůsobilého pokusu či nezpůsobilé přípravy; § 58 odst. 5 TZ – snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby

- Čin je dokonán v momentě, kdy jsou naplněny všechny znaky skutkové podstaty

Dokončení – faktické ukončení jednání pachatele (např. u pokračování v TČ je čin dokončen dokončením posledním dílčím útokem)

Autoři článku: Newman (Petr Novák)