Podmínka

Z Iurium Wiki

Podmínka (condicio) je jedno z vedlejších ustanovení právního jednání, které účinky právního jednání činí závislými na nejisté události budoucí.[1]

Pravou podmínkou nemůže být ustanovení, které je nutnou součástí právního aktu. Př. Titus bude dědit po Gaiovi, jestliže Gaia přežije. Nepravou podmínkou je ta, která obsahuje je o splnění podmínky již rozhodnuto, ale dotyčný o tom ještě neví. Př. Zaplatím, pokud Titius včera vyhrál volby. Nejistá budoucí událost také není splněna u událostí které musí/nemůžou nastat. (nutná/nemožná podmínka)

Právní jednání se špatnou podmínkou = nebylo přijato
 1. Nemožná podmínka - obsahuje událost, která nikdy nemůže nastat
 2. Nedovolená podmínka - je v rozporu s právními normami
 3. Nemravná podmínka - mnoho podob, manželství a rodina, náboženství, hlasování atd....
 4. Výsměšná podmínka - někoho zesměšňovala nebo zostuzovala
 5. Zmatená podmínka - zmatená nebo nesrozumitelná nemohla být součástí účinného právního jednání

Pozn. tyto vadné podmínky rušili pouze účinnost, nikoli platnost právního jednání!!! [2]

Dělení podmínek dle obsahu

 • podmínky suspenzivní (odkládací) a rezolutivní (zrušovací)
 • podmínky potestativní, kauzální a smíšené
 • podmínky affirmativní a negativní - témě žádný význam pro právo.

U potestativní podmíky je splnění v moci a vůli toho, kdo má nabývat. Kauzální podmínka je náhodná, nezáleží na vůli ani moci oprávněného. Smíšené jsou částečně v moci a částečně mimo ni. U suspenzivní podmínky nastávají účinky až po splnění podmínky. Při rezultativní podmínce nastávají účinky ihned a končí až je podmínky splněna.[3]


Odkazy

 1. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1, str.101.
 2. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1, str.101.
 3. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1, str.101.
Autoři článku: Valerie.Lukas (Valerie Lukášová)