Předpisy obcí

Z Iurium Wiki

Vydávání právních předpisů obcí obecně upravuje zákon o obcích. Obec může vydávat dva druhy právních předpisů, a to obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti a nařízení obce v přenesené působnosti.

Nestanoví-li právní předpis, jestli má být právní předpis obce vydán v samostatné nebo přenesené působnosti obce, použije se zásada zákona o obcích, podle které nestanoví-li zvláštní zákon, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost obce.

Obecně závazné vyhlášky vydává obec v samostatné působnosti, jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo nemůže vydávání vyhlášek svěřit jinému orgánu obce.

Vyhlášky, kterými se ukládají povinnosti, lze vydat pouze na základě zákona. Základním zmocňujícím ustanovením je § 10 zákona o obcích. Zvláštní zákony obsahují další zmocňovací ustanovení.

Nařízení obce vydává obec v přenesené působnosti, jejich vydávání je vyhrazeno radě obce. Rada obce nemůže vydávání nařízení svěřit jinému orgánu obce. Ani zastupitelstvo obce si nemůže vyhradit pravomoc rady vydávat nařízení. Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení zastupitelstvo obce.

Obec může nařízení vydat jen na základě zákonného zmocnění k vydání právního předpisu obce v přenesené působnosti. Obec se při vydávání nařízení řídí zákony a jinými právními předpisy.

Obec s rozšířenou působností může jen na základě zákonného zmocnění vydávat nařízení pro svůj správní obvod.

Zpracovatel návrhu by měl stanovit časový plán přípravy právního předpisu obce a určit orgány, popř. jiné subjekty, s nimiž bude návrh projednán.

Právní předpisy obce se schvalují usnesením příslušného orgánu obce a podepisuje je starosta spolu s místostarostou.

Podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce s rozšířenou působností se zveřejní také na úředních deskách obecních úřadů v jejím správním obvodu. Podrobnosti stanoví § 12 zákona o obcích. Na úřední desce obecního úřadu se vyvěšují až předpisy vydané příslušným orgánem obce.

Případné dřívější vyvěšení textu na úřední desce (tedy před schválením) má pouze informativní charakter a nelze s ním spojovat právní účinky řádného vyvěšení, tedy platnost a případně i účinnost právního předpisu.

Právní předpisy obce musí být každému přístupny na příslušném obecním úřadě, nařízení obce s rozšířenou působností také na obecních úřadech v jejím právním obvodu.

Právní předpisy obce se číslují vzestupně, v každém kalendářním roce začíná vždy nová číselná řada. Vyhlášky i nařízení se číslují ve společné číselné řadě.

Obec zašle vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra ČR, nařízení pak krajskému úřadu. Dozor nad vydáváním a obsahem vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra ČR. Krajský úřad vykonává dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí.

Vydávání právních předpisů obce patří mezi vyhrazené pravomoci příslušných orgánů obce – tedy zastupitelstva a rady. Obecní úřad by měl vždy příslušný orgán obce informovat o tom, jaký právní předpis na základě zmocnění v zákoně je obec oprávněna vydat. V informaci by měl být uveden rozbor potřeby vydání konkrétního předpisu, nebo naopak důvody, proč předpis nevydat.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)