Adhezní řízení

Z Iurium Wiki

adhezní řízení (nejde o samostatné řízení), osoba je poučena jako osoba poškozená v trestním řízení, účast na procesních úkonech (může se zúčastnit výslechu obviněného), návrh na provedení důkazu může pokud jí byla způsobena: a) škoda na zdraví (stačí odborné vyjádření, nemusí být znalecký posudek); b) majetková škoda – legislativní základ zákon o oceňování majetku – rozsah a výše; kategorie obvyklá cena – má vliv na právní kvalifikaci trestněprávního jednání – ocenění musí odpovídat tomuto znaku – obvyklá cena pro OČTŘ, ale škoda vyčíslená znalcem je ta, kterou může poškozený požadovat; oceňovací standarty – opět škoda, kterou poškozený může požadovat

- může požadovat i zákonné úroky z prodlení – ty stanoví nařízení vlády

c) nemajetková újma – v TŘ není legální definice, tedy stejně jako OZ – z hlediska rozsahu a definice se přebírají civilní stanoviska

adhezní nároky: typy adhezních nároků: 1) právo požadovat náhradu škody (může žádat jen poškozený, kterému byla způsobena škoda, která je vyčíslitelná v penězích, tedy škoda na majetku a škoda v penězích); 2) právo požadovat náhradu nemajetkové újmy v penězích (NE omluvu); 3) právo žádat vydání bezdůvodného obohacení - Pro uplatnění nároků musí podat návrh, nejpozději před tím, než v hlavním líčení začne dokazování (ale někdy je nutné uplatnit už v přípravném řízení, protože může být vydán trestní příkaz, tedy se nekoná hlavní líčení, praktické hlavně u bagatelních činů, popř. pokud by byl podán odpor a trestní příkaz byl zrušen – pak se musí nařídit hlavní líčení – a pak by je mohl uplatnit) a musí být vyrozuměn o nařízení hlavního líčení

- Nutno uvést rozsah, výši škody (příp. rozsah bezdůvodného obohacení) a kdo škodu způsobil (musí být uplatněn vůči konkrétní osobě); uvedenou výši škody lze měnit v průběhu hlavního líčení

Možnosti rozhodnutí: soud buď přizná nárok v plné výši, přizná částečně, soud odkáže na civilní řízení (pokud je vydán zprošťující rozsudek, vždy musí odkázat na civilní řízení!!!!); nemůže jeho nárok odmítnout, protože by založil překážku res iudicata

- Adhezní nároky lze přiznat pouze pokud je vydán odsuzující rozsudek (popř. trestní příkaz) a vždy se hmotněprávně posuzují podle občanského zákoníku

- I pokud je přiznán nárok v plné výši, tak stejně může poškozený jít do civilního soudnictví (např. následné zhoršení újmy na zdraví)


Skutečnost způsobení škody trestným činem, za který byl žalovaný pravomocně odsouzen, nemůže být sama o sobě bez zohlednění dalších okolností konkrétního případu důvodem hodným zvláštního zřetele svědčícím pro aplikaci § 150 o. s. ř. ve prospěch žalobce, jestliže občanskoprávní řízení je v důsledku zavinění žalobce zastaveno, protože žaloba v občanskoprávním řízení byla podána až po uplatnění nároku v trestním (adhezním) řízení.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 5308/2015, ze dne 3.5.2016)

Autoři článku: Newman (Petr Novák), Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)