Test racionality

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:44, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „# Vymezení smyslu a podstaty práva # Zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho skutečné realizace (esenci…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

  1. Vymezení smyslu a podstaty práva
  2. Zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho skutečné realizace (esenciálního obsahu) – pak test proporcionality
  3. Posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl
  4. Zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší
Autoři článku: Pavel Prints, Tpolackova (Tereza Poláčková)