Zásada legality

Z Iurium Wiki

§ 2 odst. 3 TŘ – povinnost stíhat všechny TČ, o nichž se dozví – státní zástupce má dohled nad policií, takže pokud to platí pro něj, tím spíše to platí i pro policii (a maiori ad minus), výjimky: případy, kdy stíhat nesmí (§ 10 TŘ – osoba vyňata z pravomoci OČTŘ, § 11; poškozený nedal souhlas § 163 TŘ – aby se nenarušily rodinné vztahy – aby poškozený neutrpěl další újmu; případy, kdy to stanoví mezinárodní smlouva, která je pro ČR závazná), případy, kdy stíhat nemusí (§ 172 odst. 2 písm. a + b TŘ – tradiční důvody, už od r. 1961; další případy písm. c – dáno v souvislosti s TZ z r. 2009, procesní korektiv trestního bezpráví – zásada oportunity, oproti TZ chování pachatele po činu a náhrada škody; odklony v trestním řízení – není definován ani v TŘ ani v odborné literatuře – odchylka od standartního průběhu trestního řízení, standartní průběh – obžaloba, hlavní líčení, rozsudek, patří sem podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení návrhu na potrestání, dohoda o vině a trestu, odstoupení od řízení o potrestání v řízení ve věcech mladistvých); dočasné odložení trestního stíhání - § 159b – kriminalisticko taktický případ, opatřením se může rozhodnout, že se trestní stíhání zatím nezahajuje

Autoři článku: Newman (Petr Novák)