Základní finanční kategorie

Z Iurium Wiki

Základní finanční kategorie jsou základní kategorie sloužící k vymezení předmětu finančního práva. Jde o finanční činnost, finanční vztahy, finance a finanční veřejnou správu. Finanční právo je pak oborem práva, jehož předmětem je veřejnoprávní regulace financí.

Finanční činnost

Peněžním fondem je souhrn peněžních prostředků (peněžní masy) na úrovni jednotlivých ekonomických entit, případně na úrovni jejich skupin. Finanční činnost je činností spočívající v tvorbě, rozdělování a použití těchto peněžních fondů.

Finanční činnost může probíhat jednou z následujících metod:

  • Nenávratná metoda
  • Návratná metoda
  • Podmíněně návratná metoda (pojišťovací metoda)
  • Realizační metoda

Nenávratná metoda finanční činnosti představuje přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé bez protiplnění a nároku na vrácení. Nenávratná metoda se používá například u daní či dotací.

Návratná metoda finanční činnosti představuje přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé, přičemž je druhá entita povinna tyto prostředky ve stanovené době za stanovených podmínek vrátit. Například jde o dluhopis, úvěr, státní dluh.

Pojišťovací metoda finanční činnosti (nebo také podmíněně návratná) představuje přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé, přičemž navrácení závisí na předem nejisté podmínce. Například jde o nemocenské pojištění, soukromé pojištění, zajištění.


Realizační metoda finanční činnosti představuje přesun peněžní masy od jedné ekonomické entity k druhé za současné ekvivalentní směny za materiální i nemateriální nepeněžní statky, tedy za zboží a služby. Například jde o prodej zboží, služeb, vlastní hospodářskou činnost organizačních složek státu či prodej národního majetku při privatizaci.

Finanční vztahy

Finanční vztahy jsou peněžní vztahy, které souvisejí s finanční činností. Jde tedy o peněžní vztahy, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžního fondu.

Od finančních vztahů je nutné odlišovat peněžní vztahy. Peněžní vztahy jsou širším pojmem, protože platí, že každý finanční vztah je i peněžním vztahem, ale opačně to ale neplatí. Od finančních vztahů je dále nutné odlišovat finančněprávní vztahy, tedy právní vztahy, které plynou z norem finančního práva.

Finance

Finance představují komplex finančních vztahů. Jde tedy o komplex peněžních vztahů, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů. Finance mohou být buď veřejné nebo soukromé, podle toho, zda jde o komplex finančních vztahů ve veřejném nebo soukromém sektoru. Veřejné finance se týkají například státního rozpočtu. Oproti tomu se soukromé finance týkají například finančního trhu.

Finanční veřejná správa

Finanční veřejná správa je ta část veřejné správy, která spočívá ve výkonu činností, které jsou veřejnou finanční činností, tedy při ní vznikají, mění se či zanikají veřejné finanční vztahy.

Odkazy

Literatura

  • KARFÍKOVÁ Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-935-0, str. 3-16.
Autoři článku: Tutchek (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček)