Vnitřní správa

Z Iurium Wiki

Vnitřní správa je považována za klasické odvětví veřejné správy. Za Rakouska-Uherska byla nazývána policejní správou a zahrnovala v sobě veškerou vnitřní činnost státu, jež nespadala do dalších odvětví. Spadala tam zejména finanční, justiční, vojenská, zahraniční a vnitřní správa. Postupně se z vnitřní správy oddělovala specializovaná odvětví, např. správa zemědělství, školství, dopravy, i správa policejní. Dnes lze vnitřní správu negativně vymezit jako odvětví, které v sobě zahrnuje problematiku nespadající do jiných specializovaných odvětví. V pozitivním vymezení do vnitřní správy patří jednotlivé úseky.[1]

Členění vnitřní správy z hlediska obsahu a účelu jednotlivých institutů

 1. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva, kam náleží problematika matrik, jména a příjmení, evidence obyvatel, elektronického podpisu, občanských a cestovních průkazů, státního občanství, pobytu cizinců a věci azylové
 2. Právo sdružovací a shromažďovací
 3. Archivnictví, spisová služba, vidimace a legalizace
 4. Územní členění státu, státní symboly a sčítání lidu

Právní úprava

Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva

 1. zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 2. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 3. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 4. zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 5. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 6. zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 7. zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Právo spolkové a právo shromažďovací

 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Archivnictví

 1. zákon č. 97/1994 Sb., o archivnictví

Územní členění státu, státní symboly, Sčítání lidu

 1. zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 2. zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 3. zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů ČR
 4. zákon č. 296/2009 Sb., sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Organizace vnitřní správy

Ústředním správním úřadem s působností pro vnitřní správu je Ministerstvo vnitra. Samotný výkon vnitřní správy zajišťují úřady krajů a obcí převážně v přenesené působnosti. Výkonnou složkou vnitřní správy je zejména Policie ČR. Její činnost v rámci vnitřní správy spočívá zejména ve věcech na úseku pobytu cizinců a částečně ve věcech azylových.

Odkazy

 1. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 6. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 7 – 13. Edice učebnic Právnické fakulty. ISBN 978-80-210-4847-8.
Autoři článku: PHan (PHan)