Veřejné subjektivní právo

Z Iurium Wiki

Veřejná subjektivní práva jsou práva, kterými disponují FO a PO vůči státu, příp. jiným subjektům veřejné správy.[1]

Mezi tato práva řadíme např. právo ne bezplatnou zdravotní péči, právo na bezplatné vzdělání atd. Často se tedy jedná přímo o ústavně zaručená veřejná subjektivní práva, neboť vyplývají z ústavních zákonů.

  1. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013., s. 44
Autoři článku: JiriStyblo (Jiří Stýblo)