Věcná práva k cizí věci

Z Iurium Wiki

{{Encyklopedická práce}}

Věcná práva k věci cizí (iura in re alinea) jsou právy subjektu k věci, která není vlastnictvím daného subjektu. Subjekt tak nedisponuje vlastnickým právem k věci, nýbrž pouze částečným panstvím nad věcí.[1]

Věcná práva k věci cizí dělíme na:

Věcná práva užívací

Věcná práva zajišťovací

Odkazy

 1. HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-495-4.
In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoři článku: Monis41, Adri.zernickova (Adriana Žerníčková), Christian