Usnesení

Z Iurium Wiki
  • usnesení je jednou z forem rozhodnutí, jejíž úprava je zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konkrétně v ustanovení § 167 až § 171. Usnesením se rozhoduje i dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu
  • usnesením se rozhoduje tehdy, nestanoví-li zákon jinak, z čehož plyne, že usnesení je základní formou rozhodování
  • usnesením se zásadně rozhoduje v procesních otázkách, výjimečně může zákon stanovit, že se i v meritu věci rozhoduje usnesením.
  • usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, a dále o věcech, které se týkají vedení řízení.
Autoři článku: Dostal