Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Z Iurium Wiki

- hlava III. zvláštní části TZ - §§ 185-193b - právní úprava je do určité míry závislá na vývoji morálky ve společnosti

znásilnění: objekt – právo člověka svobodně se rozhodovat o pohlavním životě (od r. 2001 může být předmětem žena i muž, na Slovensku dodnes jen žena); charakter – donucovací jednání a vykonání pohlavního styku; donucení – 1. alinea – buď násilí, nebo pohrůžkou násilí, nebo pohrůžkou jiné těžké újmy – musí jít o skutečné donucení – pachatel překonává vážně míněný odpor oběti, popř. oběť podlehne proto, že nemá jiné východisko; pokud je odpor pouze předstírán, popř. pokud po počátečním odporu nakonec svolí k pohlavnímu styku; pokud si pachatel myslí, že odpor je pouze předstíraný, jedná se o skutkový omyl, takže nejedná úmyslně, tudíž není trestně odpovědný za znásilnění; termín násilí stejně jako u TČ proti svobodě (použití násilí k překonání odporu, popř. extenzivní definice násilí); jako násilí i pohrůžka násilí, či pohrůžka jiné těžké újmy; 2. alinea – zneužití bezbrannosti – stav, kdy poškozená nemůže klást odpor, nemůže vůbec projevit svou vůli, např. opilost, drogové opojení, spánek, mdloby, včetně útlého dětského věku popřípadě značná mentální zaostalost (nedokáže vůbec zhodnotit danou situaci a vyjádřit svůj názor), ale pokud ji UVEDE do stavu bezbrannosti tak se jedná o násilí; pokud vykoná soulož díky využití omylu, jedná se o TČ zneužití práv; 2. část SP – vykonání pohlavního styku – soulož (spojení pohlavních orgánů muže a ženy), pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží (orální či anální sex, rozdíly např. u digitální penetrace – prstění, rozdíl podle toho, zda to zasahuje do intimní sféry oběti, pak i digitální penetrace), pohlavní styk (jakýkoli způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiného člověka, např. osahávání na intimních místech); soulož a způsob srovnatelný se souloží jedná se o kvalifikované SP – tedy naplnění pouze základní SP je výjimečné; ve vztahu speciality k vydírání

sexuální nátlak: zavedena až novým TZ; objekt stejný jako u znásilnění; dvě základní SP – 1. odstavec – první část popisující způsoby donucení (stejně jako u znásilnění, ale bezbrannost je zde stav, kdy je osoba schopna reagovat na pachatele a alespoň částečně vnímá) a druhá část typ sexuálního jednání – donucení buď k pohlavnímu sebeukájení, obnažení (nemusí být obnaženo celé tělo) či jiné srovnatelné chování (jednání podobně ponižující – např. sexuálně laděné pohyby, mluvené slovo směřující k pachatelovu vzrušení či např. sadistické či masochistické jednání či tzv. pising) – nedochází k přímému fyzickému kontaktu pachatele a oběti; v poměru subsidiarity ke znásilnění (pokud začne jako nátlak a pak přejde k pohlavnímu styku tak jen znásilnění), přiměje = může mít i formu přemlouvání či žádosti; 2. SP – spojuje znásilnění a 1. SP sexuálního nátlaku; rozdíl oproti znásilnění spočívá ve způsobu, jakým toho dosáhne – tím, že zneužije závislosti (např. rodič – dítě), nebo zneužije svého postavení (např. vztah učitel žák) a z něho vyplývající důvěryhodností svého vlivu (např. policista, soudce) – v některých případech velmi těžko rozpoznatelné, jestli zneužívá svého postavení, nebo jestli hrozí jinou těžkou újmou; kvalifikovaná SP v odst. 5 se vztahuje POUZE k prvnímu odstavci (ne k druhému)

pohlavní zneužívání: objekt – mravní a tělesný vývoj dětí mladší 15ti let – vychází se z toho, že předčasné zahájení sexuálního života může mít škodlivý vliv na další vývoj člověka; předmět útoku výhradně osoba mladší 15ti let – do dne, který předchází 15. narozeninám; jednání spočívá buď ve vykonání soulože, nebo jiném pohlavním zneužití (prakticky totéž jako pohlavní styk), naopak nelze považovat za pohlavní zneužití, pokud nedojde k žádnému fyzickému kontaktu; nepředpokládá jakoukoli formu donucování, tedy trestní odpovědnost vznikne bez ohledu na souhlas dotčené osoby – takže ho lze spáchat pouze, pokud daná osoba souhlasí; úmyslný TČ – úmysl se tedy musí vztahovat i k okolnosti, že osoba je mladší 15ti let – opět situace negativního skutkového omylu, takže beztrestnost; MUSÍ DOJÍT K TĚLESNÉMU KONTAKTU (když k němu nedojde je to § 202) soulož mezi příbuznými: vykonání soulože mezi příbuznými v řadě přímé či sourozencem; tohoto TČ je možné se dopustit pouze v pokrevním příbuzenství, protože je zakázaná pouze soulož

kuplířství: zakazována participace na prostituci; přiměje, zláká, najme, svede k provozování (nestačí jednorázovost) prostituce, popř. kořistí z prostituce provozované jinou osobu (získává z ní finanční prospěch, včetně např. pronájmu prostor k provozování prostituce); úmyslný TČ – úmysl se musí vztahovat na okolnost, že jiná osoba provozuje prostituci; tento TČ se u nás nestíhá

prostituce ohrožující mravní vývoj dětí: zavedeno až novým TZ; objekt – zájem na ochraně dětí s nevhodnou formou uspokojení sexuálních potřeb; 2 základní SP; 1. SP – pachatel provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného zařízení (tyto termíny vymezuje zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon; jiné zařízení např. léčebny) nebo zařízení určeného pro pobyt dětí (např. dětské hřiště, dětský zábavný park; NEJDE ale o místo, které je dětem vyhrazeno pouze krátkodobě); blízkost – zákon termín nevymezuje, nauka definuje jako situaci, kdy se dostanou do ne ojedinělého kontaktu s prostitutkou; 2. základní SP – jednání spočívající v organizování, střežení a jiném jednání, spočívající v zajišťování prostituce v blízkosti škol – pachatel pouze participant; opět musí být srozuměn s tím, že prostituce je provozována v blízkosti škol

pornografie = takové dílo, jehož jediným účelem je vyvolat, popř. zvyšovat sexuální vzrušení, forma díla nehraje roli (včetně např. soch, plastik) – NE zobrazení nahého lidského těla samo o sobě

šíření pornografie: 2 základní SP – rozdíl podle typu pornografie; 1. základní SP – tzv. tvrdá pornografie – projevuje se tam násilí, či neúcta k člověku (vykládat restriktivně, míra násilí či neúcty vysoká) či popisuje, popř. znázorňuje pohlavní styk se zvířetem; zakázáno jakékoli nakládání s tzv. tvrdou pornografií (včetně prodeje dospělé osobě); 2. základní SP – tzv. obyčejná pornografie – jednání pachatele spočívá v tom, že ho nabízí, přenechá, zpřístupní dítěti, nebo přenechá na místě dítěti přístupné – opět ochrana dětí před předčasným stykem s nevhodnou formou pohlavních styků, dítětem zde osoba mladší 18ti let – ve vztahu k těmto osobám zakázáno jakékoli šíření jakékoli pornografie dětem

výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií: dětská pornografie – včetně pornografie, kde vystupuje osoba, jež se jeví být dítětem; objekt – ochrana mravnosti, morálních hodnot; 3 základní SP – 1. SP – přechovává dílo, obsahující dětskou pornografii, včetně souborů uložených v počítači; 2. základní SP – prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup – za škodlivý považován jakýkoli kontakt s dětskou pornografií, tedy už tím, že si otevře internetové stránky s dětskou pornografií; úmyslný TČ – musí si být vědom toho, že to obsahuje dětskou pornografii; 3. základní SP – vyrobí, doveze, nabídne, činí veřejně přístupným, uvede do oběhu, nebo kořistní z takového pornografického díla

zneužití dítěte k výrobě pornografie: objekt – ochrana dětí, jejich mravní a morální vývoj; pachatel čin spáchá tím, že ho jakýmkoli způsobem získá k výrobě pornografického díla, či kořistní z účasti dítěte na pornografickém díle

účast na pornografickém představení: účastní se pornografického představení či jiného obdobného představení, kde vystupuje dítě, snaha zabránit jakémukoli kontaktu s pornem, kde vystupuje dítě

navazování nedovolených kontaktů s dítětem: postihuje přípravné jednání; dítě musí být mladší 15ti let; pachatel navrhne dítěti setkání za účelem spáchání pohlavního styku či výrobě pornografie

Autoři článku: Newman (Petr Novák)