Rozsudek

Z Iurium Wiki

Úvod

 • rozsudek je jednou z forem rozhodnutí, jehož úprava je zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konkrétně v ustanovení § 152 až § 166. Rozsudkem se rozhoduje i dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu
 • rozsudkem se rozhoduje v meritu věci, výjimečně se v meritu věci rozhoduje i usnesením
 • rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně a vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky.

Obsah rozsudku

 • slova "Jménem republiky",
 • označení soudu,
 • jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • označení projednávané věci,
 • znění výroku,
 • odůvodnění,
 • poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí
 • den a místo vyhlášení.

Odůvodnění rozsudku

 • odůvodnění rozsudku musí obsahovat:
 1. čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení),
 2. stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv,
 3. o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy,
 4. jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce
 • za určitých okolností však odůvodnění rozsudku nemusí obsahovat všechny zmíněné náležitosti, jde o rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání, v jejich odůvodnění uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl právě tímto rozsudkem. V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.
 • soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.
Autoři článku: Dostal