Právní skutečnosti

Z Iurium Wiki

Právní skutečnost je faktický stav, který působí právní následek, právo s nimi spojuje vznik, změnu nebo zánik občanskoprávních vztahů.

Dělení

Závislé na vůli

Právní jednání

Jednání uskutečněná s úmyslem způsobit právní následky, tj. vznik, změnu, zánik právního vztahu

Protiprávní jednání

Spočívá v zaviněném porušení právní normy, za něž právní norma stanoví sankci. Z hlediska nebezpečnosti rozlišujeme toto protiprávní jednání:

trestné činy - pro společnost nebezpečná jednání, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, která pachatel zavinil a za jejichž spáchání soud ukládá trest nebo ochranné opatření

správní delikty - společensky škodlivé, za něž ukládají sankce zpravidla orgány státní správy

disciplinární (kárné) delikty - porušení pracovní disciplíny, kázně, sankce ukládá orgán nadaný disciplinární pravomocí

soukromoprávní delikty - porušení práva, která mají zpravidla za následek majetkovou odpovědnost, porušení povinností upravených občanským, obchodním, pracovním právem

Nezávislé na vůli

Právní události

Právní skutečnosti, které vznikají nezávisle na vůli právních subjektů a právní norma na ně váže vznik, změnu, zrušení (zánik) právního vztahu (narození, dosažení zletilosti, smrt, uplynutí doby)

Promlčení - uplynutí doby stanovené v zákoně pro výkon práva, aniž právo bylo vykonáno; subjekt může právu čelit námitkou promlčení, zaniká nárok, vzniká naturální obligace - dlužník může plnit a věřiteli nevzniká bezdůvodné obohacení

Prekluze - uplynutím doby nastává zánik práva; soud k ní přihlíží i bez návrhu (z úřední povinnosti), zaniká jak nárok, tak právo, pokud by dlužník plnil, bylo by to bezdůvodné obohacení

Protiprávní stavy

Jsou výsledkem nezaviněného chování nebo událostí, které je v rozporu s právem a právní norma ukládá povinnost takový nepříznivý stav napravit nebo odstranit. Povinnost je uložena tomu, kdo protiprávní stav svým jednáním nezavinil, jde o tzv. objektivní odpovědnost.

Autoři článku: FK (František Kousal)