Právní předpis

Z Iurium Wiki

Právní předpis neboli normativní právní akt je soubor norem a je výtvorem legislativního procesu. Právní normy jsou zásadním pramenem v kontinentální právní kultuře, vyskytují se však i v angloamerické a islámské právní kultuře. Je pro ně typická hierarchie na základě právní síly.

Druhy právních předpisů

Normativní právní akty dělíme dle jejich právní síly na zákonné normativní právní akty a podzákonné normativní právní akty.

Zákonné normativní akty

• Ústava ČR s Listinou základních práv a svobod (soubor všech ústavních zákonů- ústavní pořádek)

• zákony

• zákonná opatření senátu

• nálezy Ústavního soudu - jimiž se zákony ruší

Podzákonné normativní akty

• nařízení vlády

• vyhlášky ministerstev

• vyhlášky a nařízení kraje

• vyhlášky a nařízení obcí

Dělba právních předpisů

Právní předpisy dělíme na dva základní druhy:

Originární (původní, neodvozené) – jsou vydávány pomocí zastupitelských orgánů, nebo pomocí referenda, původním způsobem upravují určité právní vztahy (Ústavní zákony, zákony, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí).

Derivativní (delegované, odvozené) – jsou vydány zá základě originárního právního předpisu a z vlastního podnětu nebo na základě zmocnění (Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, nařízení krajů a obcí).

Zdroje:

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-233-2.

OSINA, Petr. Teorie práva. 1. Praha 2: Nakladatelství Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-65-6.

Autoři článku: FK (František Kousal)