Poučovací povinnost

Z Iurium Wiki

Pokud soud hodlá vycházet z jiné právní úpravy či z jiných skutkových zjištění, než mohou účastníci řízení předvídat vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení, je nezbytné, aby o tom účastníky poučil. Opačný postup je v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje spravedlivý proces.

Při posuzování náhrady újmy na zdraví za zranění na namrzlém chodníku je třeba zkoumat, nakolik sám chodec nedostál své povinnosti přizpůsobit se okolnostem a předejít vzniku újmy a nakolik vlastník komunikace porušil svou povinnost umožnit chodcům bezpečný pohyb na chodnících. Přitom je nutné vycházet z principu plné náhrady majetkové i nemajetkové újmy na zdraví, plynoucího z čl. 7 odst. 1 Listiny. I. ÚS 2315/15, 12. 4. 2016

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)