Přirozené právo

Z Iurium Wiki

Přirozené právo je právem mající univerzální platnost, kterému má pozitivní právo odpovídat. Vychází z přírody (člověk pochází z přírody, evoluční nutnost) z antropocentrismu (člověk jako lidská bytost) nebo z nadpřirozena, zejména od boha. Je to systém určitých právních hodnotových principů, nezávislých na pozitivním právu. Je chápáno jako neměnné a morální.

Znaky přirozeného práva

• Původ od empiricky nezjistitelného normotvůrce- Bůh, příroda

• Nelze prokázat vliv na lidské vztahy

• Zdánlivě neměnné a univerzální

• Nespojuje právo s lidskou vůlí

Myšlenky přirozeného práva

Immanuel Kant uvádí tři myšlenky přirozeného práva:

Zásada spravedlnosti

Zásada rovnosti lidí před zákonem

Zásada svobody

Zdroje:

1. OSINA, Petr. Teorie práva. 1. Praha 2: Nakladatelství Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-65-6.

2. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 36-38. ISBN 978-80-7380-454-1.

Autoři článku: FK (František Kousal)