Předžalobní výzva

Z Iurium Wiki

Výklad § 142a o.s.ř. nesmí být příliš extenzivní, neboť tím se ztrácí ze zřetele smysl tohoto ustanovení, kterým je postih neúměrného neúčelného zvyšování nákladů soudního řízení jako zdroje snadného výdělku v případech tzv. formulářových žalob, nikoli šikana žalobce.

Ústavní soud zhodnotil, že správná aplikace ustanovení § 142a o.s.ř. je podmíněna řádným a úplným pochopením jeho účelu a důvodu pro jeho zakotvení, kterým bylo zastavení rozmá-hající se praxe vytváření snadného výdělku prostřednictvím neúměrného navyšování nákladů řízení. Pro splnění uvedené povinnosti postačí, aby žalobce prokázal, že minimálně 7 dnů před podáním žaloby předžalobní výzvu odeslal. Není přitom rozhodné, zda byla výzva ta-ké doručena či nikoli. Po žalobci nelze požadovat doručování postupem dle § 46 an. o.s.ř., neboť v době zasílání předžalobní výzvy se účastníci ještě nepohybují v režimu práva proces-ního, nýbrž hmotného. Žalobce tak může vycházet z adresy, kterou mu žalovaný sdělí, pří-padně ze které s ním komunikuje.

V posuzované věci si Ústavní soud povšimnul, že stěžovatel vyzkoušel více adres, kam výzvu zaslat, čímž vynaložil rozumně požadovatelné úsilí a cílenou snahu dlužníka upomenout a naplnit smysl občanského soudního řádu. Tím, že městský soud nepřihlédl ke konkrétním okolnostem a námitkám stěžovatele a věc posoudil tak, že stěžovatelovo podání nebylo zaslá-no způsobem vyžadovaným pro řádné uplatnění práva na náhradu nákladů, byl jeho výklad natolik extenzivní, že se dostal do extrémního rozporu s účelem a smyslem zákona, konkreti-zovaného v podobě § 142a o.s.ř. Ústavní soud proto dospěl k závěru o porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny, přestože se jedná toliko o otázku nákladů řízení, neboť i rozhodování o nákladech řízení je integrální součástí soudního řízení jako celku, a proto i na tuto část řízení dopadají postuláty spravedlivého procesu. I. ÚS 3228/15, 21. 4. 2016

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)