Příprava trestného činu

Z Iurium Wiki

PŘÍPRAVA - příprava je úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného TČ (sebe či jiného) - § 20 – úmyslné vytváření podmínek ke spáchání zvlášť závažného trestného činu - demonstrativní výčet nejcharakterističtějších přípravných jednání o organizátorství – ten, kdo trestný čin osnuje nebo řídí (vymyslí plán, rozdělí úloh) o návod – ten, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin o pomoc – jakákoliv kauzální podpora při páchání trestné činnosti – ten, kdo umožní nebo usnadní spáchání trestného činu  TZ uvádí demonstrativní výčet pomocného jednání  mohou být posuzovány jako formy příprava, pokud nebyla naplněna zásada akcesority účastenství – účastník je účastníkem za předpokladu, že se hlavní pachatel o ten trestný čin alespoň pokusí – pokud nedospěje ani k pokusu, lze uvažovat o trestní odpovědnosti za přípravu o opatřování nebo přizpůsobování prostředků a nástrojů ke spáchání trestného činu  jak prostředky a nástroje materiální, tak imateriální (plány, informace, …)  jak prostředky legální, tak ilegální  např. obstarání zbraně, falešných dokladů, jedu o spolčení  dohoda 2 či více osob (může být uzavřena i konkludentně) o spáchání zvlášť závažného zločinu, ke kterému má v budoucnu dojít • k provádění individuálně určité trestné činnosti o srocení  shluk nejméně 3 osob, který je zaměřen na spáchání zpravidla násilného zvlášť závažného trestného činu, ke kterému má rychle dojít • např. fanoušci při fotbalovém jednání – nelíbí se jim rozhodčí, pár se jich pohledem domluví a na rozhodčího se vrhnou - je tedy možné jako přípravu kvalifikovat i jiné činnosti o např. obhlížení místa činu, sledování cesty oběti - to, co je před přípravou trestného činu, není zásadně trestněprávně relevantní - znakem přípravy je zaměření k individuálně určitému trestnému činu - Příprava je trestná jen u zvlášť závažných trestných činů, pokud tak trestní zákoník u příslušného trestného činu výslovně stanoví a nedošlo ani k pokusu, ani k dokonání trestného činu. o příprava není obecnou formou trestné činnosti – aby se mohlo posuzovat jako trestné, musí být splněny dvě podmínky:  musí směřovat ke spáchání zvlášť závažného zločinu (horní hranice alespoň 10 let)  trestnost přípravy musí být u daného ustanovení ve zvláštní části stanovena - příprava je většinou trestná, ale nemusí to platit pro základní skutkové podstaty o např. § 205 – krádež – zvlášť závažný zločin je až v 5. odstavci o § 206 zpronevěra – také až v 5. odstavci o § 199 – týrání osoby – sice je tam sazba až 12 let, ale v tomto ustanovení není stanovena trestnost přípravy o § 213 – provozování nepoctivých her a sázek – opět není stanoveno trestnost přípravy - předchozí trestní zákon měl přípravu zakotvenou obecně – připravování podmínek pro trestný čin je trestné u všech trestných činů – pak bylo zrušeno novelizací o problémem ovšem je, že ve zvláštní části je poměrně početně silná kategorie předčasně dokonaných trestných činů – dohání se to z druhé strany tímto způsobem  jde to proti tomuto omezení trestnosti přípravy - kritériem pro určení závažnosti přípravy je závažnost činu, který má být spáchán o vždy to tedy musí být zvlášť závažný zločin, ale je rozdíl mezi kvalifikovanou loupeží a masovou vraždou o je také otázka, jestli příprava byla relativně obtížným úsekem trestné činnosti (příprava může být mnohem závažnější a náročnější než samotný trestný čin – např. počítačový virus – naprogramovat ho je mnohem náročnější než to pak dokonat) - příprava – úmysl pachatele spáchat trestný čin – důležitá je zde subjektivní stránka o navenek může vypadat stejně  když si jde koupit nůž – bez úmyslu pachatele nepoznám, co chce dělat • jestli ho chce do kuchyně, nebo ho bodnout manželce do zad

Zánik trestnosti přípravy a pokusu trestného činu

Nezpůsobilý pokus a příprava trestného činu

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)