Péče řádného hospodáře

Z Iurium Wiki

Úvod

Výkonné orgány obchodních korporací mají klíčovou roli v její běžné, denní činnosti. Ať je to vedení provozu obchodního závodu, či vystupování ve vnějších vztazích vůči třetím osobám. Vyvstává tedy důležitá otázka, jak se pojistit, aby členově těchto výkonných orgánů budou preferovat zájmy korporace, řádně plnit své funkce a chránit její majetek?

Péče řádného hospodáře

Řešením je ona péče řádného hospodáře. Definovat by se dala jako: "objektivní standard jednání, který nebere v úvahu osobní charakteristiky jednotlivých členů orgánů, nýbrž výkon jejich funkce posuzuje jednotným, na nich nezávislým měřítkem."(J. Pokorná)[1]

V zákoně je vyjádřen v § 159 odst. 1 věta první ObčZ, vyplývá z něj, že: "Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.[2]" § 159 odst. 1 věta druhá ObčZ zakládá vyvratitelnou domněnku nedbalosti, proto ten, kdo přijme funkci člena orgánu, by si měl své členství v orgánu promyslet: "Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.[3]"

Kdo tyto požadavky musí naplňovat?

Občanský zákoník uplatňuje péči řádného hospodáře na všechny osoby, kteří přijmou funkci voleného člena orgánu. Tudíž u s.r.o. se vztahuje na jednatele společnosti a u a.s. na členy představenstev, obecně též i na členy dozorčích orgánů a členy správních rad akciových společností

Z čeho vychází a co obsahuje?

Jak ze zákona vyplývá, jistými kritérii pro výkon funkce jsou znalosti, loajalita, pečlivost. Tato kritéria musí mít shodně všichni členové výkonných orgánů, protože se společně nacházejí ve stejné pozici – společně řídí korporaci.

Péče řádného hospodáře obecně vychází "z duality náležitostí péče a loajality, kdy potřebné znalosti spočívají ve znalostech, zkušenostech a dovednostech – znalost řízení korporace.[4]" Následně je zde kritérium loajality – člen orgánu by měl podřadit své osobní zájmy pod zájmy společnosti. Zájem společnosti má přednost před soukromým zájmem člena orgánu.

Co se stane, když jej poruším?

Zaprvé, pokud bude posuzováno porušení péče řádného hospodáře před soudem, nese člen orgánu důkazní břemeno (soud může rozhodnout, že jej člen orgánu nemusí prokazovat).[5]

Pokud člen orgánu neunese důkazní břemeno, musí obchodní korporaci vydat prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal.[6] Prospěch se nahrazuje nejčastěji v penězích.

Práva ostatních společníků

V s.r.o. je každý společník oprávněn se domáhat škody, která společnosti vznikla z důvodu porušení řádné péče řádného hospodáře jednatelem nebo jednateli společnosti vyplývající z § 53 odst. 3 ZOK podáním společné žaloby.[7]

Co se a.s. týče, zde má právo kvalifikovaný akcionář podat akcionářskou žalobu na toho, kdo porušil péči řádného hospodáře vyplývající z § 53 odst. 3 ZOK (nejčastěji člen představenstva).[8] Ovšem před uplatněním tohoto svého práva musí písemně o svém záměru informovat dozorčí radu, která může podat žalobu na dotyčného sama.[9]

Zdroje

1) POKORNÁ, Jarmila. Péče řádného hospodáře. POKORNÁ, Jarmila, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 93-94. ISBN 978-80-7400475-9.

2) Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) - znění od 01.01.2018

3) Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017

  1. POKORNÁ, Jarmila. Péče řádného hospodáře. POKORNÁ, Jarmila, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 93. ISBN 978-80-7400475-9.
  2. § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) - znění od 01.01.2018
  3. § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) - znění od 01.01.2018
  4. POKORNÁ, Jarmila. Péče řádného hospodáře. POKORNÁ, Jarmila, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 93. ISBN 978-80-7400475-9.
  5. § 52 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017
  6. § 52 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017
  7. § 157 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017
  8. § 371 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017
  9. § 374 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - znění od 14.01.2017
Autoři článku: FK (František Kousal), Christian