Odpovědnost státu za škodu

Z Iurium Wiki

Předběžné projednání nároku u příslušného orgánu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. není správním řízením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení správního řádu o správním řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 258/2015, ze dne 12.4.2016)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)