Objektivní právo

Z Iurium Wiki

Objektivní právo (právo v objektivním smyslu) je soubor vnitřně uspořádaných platných právních norem, patřící každému jednotlivému státu.

Charakteristika

Tento právní řád je systémem otevřeným (to znamená, že do něj vstupují nové právní normy a zároveň z něj vystupují normy, které již nejsou platné a účinné), mající dynamický charakter (stav právního řádu lze určit vždy k určitému časovému momentu)a je cíleně zaměřen na regulaci společenských vztahů (realizace a aplikace).

Objektivní právo je právem pozitivním, systémem závazných právních norem, které jsou vydávány státními orgány. Je právem heteronomním (působí vůči všem- erga omnes), jsou v něm imperativně stanoveny práva a povinnosti. Není zde prostor pro vůli adresáta, adresát nemá možnost odchýlit se vlastním projevem vůle od požadavků právní normy.

Autoři článku: FK (František Kousal)