Nepřiměřená délka řízení

Z Iurium Wiki

Odvolací soud při řešení uvedené otázky odkázal na judikaturu týkající se nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení nebo průtahy v řízení. Podle ní může být účastník řízení frustrován jeho nepřiměřenou délkou až od okamžiku, kdy se o řízení dověděl, a nemajetková újma mu může vznikat až od okamžiku, kdy mu bylo známo, že bylo proti němu řízení zahájeno (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4336/2010). Odvolací soud nicméně pominul, že tento závěr, který odpovídá povaze nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení, nelze bez dalšího přenést na situace týkající se nemajetkové újmy způsobené jiným nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.

Účelem poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřeně dlouhým řízením je kompenzace stavu nejistoty ohledně výsledku řízení, do níž byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden a v níž byl udržován (srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4336/2010, odkazovaný výše). Je zřejmé, že bez vědomí o probíhajícím řízení, nemůže být účastník po dobu trvání tohoto řízení ve stavu nejistoty ohledně jeho výsledku.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)