Nedokazované skutečnosti

Z Iurium Wiki

Ústavní soud připomněl svůj výklad zásady iura novit curia, vyplývající mj. z čl. 95 odst. 1 Ústavy, dle kterého je soud oprávněn neaplikovat podzákonný právní předpis v případě, že ho považuje za rozporný se zákonem a mezinárodní smlouvou. Takový závěr přitom musí pečlivě odůvodnit. Z toho a contrario plyne, že pokud soud takový rozpor neshledá, je vázán i tímto podzákonným předpisem. Neplatí tedy, že by obecně závazná vyhláška byla skutečností, jež se v řízení dokazuje. Obecně závazná vyhláška je právním předpisem, nikoli skutečností podléhající dokazování, přestože není zveřejňována ve Sbírce zákonů. S ohledem na praktické obtíže s vyhledáváním těchto předpisů ze strany soudů, spočívající v absenci dálkově přístupné centrální databáze obecně závazných vyhlášek obcí a krajů, je ovšem na účastníky řízení kladen vyšší nárok v tom smyslu, že je třeba, aby těmito předpisy sami aktivně argumentovali.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)