Naléhavý právní zájem

Z Iurium Wiki

Věřitel má naléhavý právní zájem na určení, že ke dni smrti manžela jeho dlužníka byl ve společném jmění manželů majetek převedený na základě smlouvy o zúžení společného jmění do výlučného vlastnictví manžela dlužníka, i když dosud nejde o pravomocně přiznanou pohledávku věřitele vůči dlužníku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 11/2014)


In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)