Komanditní společnost

Z Iurium Wiki

Komanditní společnost

Komanditní společnost je obchodní korporací. Komanditní společnost definuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění(dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Komanditní společnost lze založit nejen za účelem podnikání, nýbrž i za účelem správy vlastního majetku .

Komanditní společnost mohou založit (prostřednictvím společenské smlouvy) minimálně dva společníci:

  • komandista (ručí za dluhy omezeně)
  • komplementář (ručí za dluhy neomezeně a to do výše svého nesplaceného vkladu, popřípadě do výše komanditní sumy snížené o splacené )

Komanditní společnost bývá nahrazována zkratkou - kom.spol. nebo k.s. Nejvyšší počet společníků je neomezen.

Každý společník má 1 hlas. Společenská smlouva může určit jiné podmínky.

Společenská smlouva

Společenská smlouva musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti

- určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení(v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla)

- předmět podnikání nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku

- určení, kteří ze společníků jsou komplementáři, a kteří komanditisté

- výši vkladu každého komanditisty.


Komandista splní vkladovou povinnost, ve výši a způsobem, určeným ve společenské smlouvě, v penězích, či provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím či poskytováním služby a to bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky(dále jen komanditní suma), uvede se tato částka ve společenské smlouvě.

Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty.

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis k.s. do obchodního rejstříku podávají všichni společníci (jak komplementáři, tak i komanditisté.)

Podíl

Komanditista může převádět svůj podíl a může jich držet i více (obdobně jako společník ve společnosti s ručením omezeným). Tato situace může nastat například v případě, když nabude podíl jiného komanditisty převodem. Podíl komplementáře nelze převádět (§ 116 zákona o obchodních korporacích ) ani zastavit (§ 32 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), podíl komanditisty naproti tomu převést i zastavit lze (§ 123 zákona o obchodních korporacích). Podíl komanditisty se může stát předmětem spoluvlastnictví (§ 32 odst. 4 zákona o obchodních korporacích).

Statutární orgán komanditní společnosti

Statutárním orgánem společnosti, jsou všichni komplementáři. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří z komplementářů. Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu, všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.

Zisk

Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

Toto se použije, neurčí-li společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků jinak.

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Autoři článku: Veronika, Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)