Insolvence

Z Iurium Wiki

Pokud věřitelé vykonávají svá hlasovací práva v rámci tzv. předpřipravené reorganizace ještě před zahájením insolvenčního řízení (§ 148 odst. 2 a § 346 odst. 2 insolvenčního zákona), je zjevné, že v rámci „hlasovacího lístku“ nemohou uvést datum podání přihlášky své pohledáv-ky, protože v okamžiku hlasování ještě není známo. Trvání insolvenčního soudu na této nále-žitosti proto představuje zcela absurdní a nesplnitelný požadavek, který je v rozporu s právem na spravedlivý proces.

Byl-li by výklad insolvenčního soudu stran povinných náležitostí „hlasovacích lístků“ stanovených vyhláškou č. 311/2007 Sb. správný, pak by ustanovení § 148 odst. 2 insolvenčního zákona bylo zcela nadbytečným, neboť žádný z dlužníků by se nikdy nemohl domoci postupu soudu dle tohoto ustanovení. Žádný z nich by totiž nikdy nebyl schopen soudu předložit věřiteli řádně přijatý reorganizační plán obsahující veškeré náležitosti vyhláškou stanovené. Takový výklad je zcela zjevně v příkrém rozporu s úmyslem zákonodárce zjednodušený postup dle § 148 odst. 2 insolvenčního zákona dlužníkům při splnění dalších podmínek umožnit, a tudíž jej nelze připustit. (II. ÚS 703/16, 5. 4. 2016)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)