Exekuce

Z Iurium Wiki

Částku, kterou poukáže třetí osoba podle dohody s povinným soudnímu exekutorovi na uspokojení vymáhané pohledávky (včetně příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného) v době, kdy trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek povinného, lze považovat za „vymožené plnění“, jež přivodilo zánik exekuce jejím „provedením“, nejdříve od okamžiku, kdy tyto účinky zaniknou.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 1714/2013, ze dne 13.4.2016)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)