Emisní povolenky

Z Iurium Wiki

C-457/15 Vattenfall Europe Generation (rozsudek šestého senátu ze dne 28. července 2016, GA Sharpston) Životní prostředí Bylo sporné, zda nově vybudovaná elektrárna podléhá povinnosti obchodovat s povolenkami na emise skleníkových plynů a povinnosti vyřazovat je podle systému zavedeného směrnicí 2003/87 již ve fázi výstavby. Soudní dvůr konstatoval, že zařízení určené k výrobě elektřiny je povinno obchodovat s povolenkami okamžikem vyprodukování prvních emisí skleníkových plynů (bez ohledu na účel spalování), tedy případně i před zahájením výroby elektřiny a jejím prodejem třetím osobám.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)