Emisní ážio

Z Iurium Wiki
  • Emisní ážio je rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a jejím emisním kursem. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
  • Rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a akcie v emisní hodnotě. Nominální hodnota akcie se stanoví na základě počtu akcií a hodnoty základního kapitálu. Emisní hodnota akcií je taková hodnota, která je platná v okamžiku, kdy akciová společnost vydává novou emisi cenných papírů a nabízí je dalším zájemcům.

zákon č. 90/2012 Sb. § 248

(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
(2) Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona nepostačuje na splacení splatné části jmenovité nebo účetní hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých nebo účetních hodnot jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je v souladu s nimi dohodnuto jinak.


Emisní ážio a rezervní fond

Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.


ZDROJE:

  1. ŠTENGLOVÁ, Ivana. Emisní ážio. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
  2. ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 248 [Emisní ážio]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-540-4.
  3. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), § 249
Autoři článku: Zlámal (Zlámal Matouš)