Demonstrativní výčet

Z Iurium Wiki
Rozlišuje 2 základní druhy výčtů: demonstrativní a taxativní.

Demonstrativní výčet znamená, že jde o výčet neúplný. Vždy obsahuje pouze několik typických příkladů pro danou situaci. Často je uvozován slovy: například, zejména, ...
V případě, že se jedná o taxativní výčet podmínek, pak stačí splnit pouze některé z těchto podmínek.

Například:

§ 1916
(1) Dlužník plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. [1]

Stačí jestli udělá jen jednu z těchto příkladných věcí, pochopitelně může dlužník plnit vadně i v jiných případech, pak se to posuzuje individuálně.

  1. § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 17. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
Autoři článku: M.svobodova (Monika Svobodová)