Daň z hazardních her

Z Iurium Wiki


Daň z hazardních her je přímá daň, jejímž předmětem je zdanění provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách. O zařazení této daně se vedou spory[zdroj?], protože by bylo možné tuto daň zařadit také mezi nepřímé daně, konkrétně by mohlo jít o druh spotřební daně. Daň z hazardních her je pilotní daní používající samovyměření. Daň z hazardních her se skládá z osmi dílčích daní - dílčí daň z loterií, dílčí daň z kursových sázek, dílčí daň z totalizátorových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z technických her, dílčí daň z živých her, dílčí daň z tombol a dílčí daň z turnajů malého rozsahu.

Daň z hazardních her nedopadá přímo na hráče, ti požívají za určitých podmínek osvobození od daně z příjmů fyzických osob. Daň z hazardních her nahradila dřívější odvod z loterií a jiných podobných her.

Parlament v listopadu 2018 projednává změnu konstrukce základu daně a změnu příslušnosti správce daně.[1]

Konstrukční prvky

Základní konstrukční prvky

Subjekt daně

Subjekt daně je označen jako poplatník a je jím provozovatel hazardní hry. Provozování hazardní hry zahrnuje jak samotné uskutečňování hazardní hry, tak i všechny související činnosti.[2] I když to zákon o dani z hazardních her výslovně nestanoví, je poplatníkem daně z hazardních her pouze ten, kdo hru uskutečňuje.[zdroj?]

Předmět daně

Předmětem daně je provozování hazardní hry, k jejímuž provozování je zapotřebí základní povolení, tedy loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry a živé hry, nebo ohlášení, tedy velká tombola a turnaj malého rozsahu. Předmět daně tak nenaplňuje malá tombola s herní jistinou do 100 000 Kč, protože ta se neohlašuje ani k jejímu provozování není třeba základního povolení.

Předmět daně je naplněn jak při legálním provozování hazardní hry, tak v případě, kdy je taková hra provozována bez základního povolení či ohlášení. Tím se daň z hazardních her liší od dřívějšího odvodu z loterií a jiných podobných her.

Předmět daně naplní jak provozování internetové hry, tak tzv. land-based provozování, například v herně či kasinu. Při land-based provozování je zdaněno provozování na území České republiky. U internetové hry se stanoví fikce, že je hra provozována na území České republiky, pokud alespoň částečně cílí na osoby s bydlištěm na území České republiky[3], přičemž předmět daně naplní provozování na takto definovaném území České republiky pro účastníky hazardní hry, tedy pro osoby, které mají bydliště na území České republiky.

Daň z hazardních her se vztahuje i na hazardní hry s tzv. sdílenou jistinou, prováděné přeshraničně. Příkladem takové hry je Eurojackpot.[4]

Základ daně

Základ daně je valorický a skládá se z dílčích základů pro jednotlivé druhy hazardních her. Pro všechny druhy hazardních her je pak dílčí základ daně konstruován jako kladný rozdíl mezi celkovým množstvím přijatých a nevrácených vkladů a celkovým množstvím vyplacených výher. Jde o jeden z možných modelů konstrukce základu daně z hazardních her, v zahraničí je také obvyklé to, že vyplacené výhry nesnižují základ daně. I když zákon o hazardních hrách zakazuje nepeněžité vklady do her[5], tak pokud provozovatel v rozporu se zákonem takové vklady přijme, vstoupí tyto vklady do základu daně a ocení se standardním způsobem.

V případě internetových her, kdy čeští hráči hrají proti zahraničním, se uplatní zvláštní vzorec založený na trojčlence.

Sazba daně

Sazba daně je diferencovaná poměrná lineární. Sazba vyjadřuje společenskou škodlivost jednotlivých hazardních her, a proto mají technické hry sazbu 35 %. V původním návrhu byla sazba více diferencovaná (měla tři pásma a lépe zohledňovala společenskou škodlivost jednotlivých her).[6]

Výpočet daně

Výpočet daně spočívá v odděleném vypočtení dílčích daní, které se následně sečtou. Každá dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a jemu odpovídající sazby.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Rozpočtové určení

Daň z hazardních her je sdílenou daní, jejíž výnos se dělí mezi stát a obce. Rozpočtové určení se liší pro dílčí daň z technických her a pro ostatní dílčí daně.

Ostatní konstrukční prvky

Minimální dílčí daň

Pro dílčí daň z technických her je stanovena minimální dílčí daň, odvozená od počtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru přičemž platí, že je nerozhodné, po kolik dní ve zdaňovacím období byla herní pozice povolena.

Správa daně

Daň z hazardních her spravují orgány Finanční správy České republiky. Správcem daně jsou všechny finanční úřady, avšak u legálních provozovatelů byla správa daní delegována na Specializovaný finanční úřad.

Poplatník se nemusí registrovat k dani, ale musí podávat daňové přiznání. Správa daně probíhá v režimu samovyměření.

Odkazy

Reference

Externí odkazy


Autoři článku: Tutchek (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček)