Dědická posloupnost

Z Iurium Wiki

Článek není kompletní, je teprve rozpracován.

Dědická posloupnost je institut sloužící k určení toho, kdo z pozůstalých má nastoupit na místo dědice jako první v pořadí, popřípadě kdo má nastoupit místo něj, odmítne-li pozůstalost převzít první dědic. Odmítnout může i druhý a další "náhradník", vždy však nastupuje další v pořadí až dokud neodmítnou všechny osoby, které mají na dědictví nárok.

Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic (tzv. odúmrť, § 1634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Autoři článku: Osekatt (Filip Novotný), Diaz (David Hanzl)