Autorské dílo

Z Iurium Wiki

Autorské dílo je dílem[1], které kumulativně naplňuje zákonné pojmové znaky stanovené autorským zákonem[2] a je předmětem autorského práva.[3]

Pojmové znaky

Autorský zákon obsahuje výčet pojmových znaků, které musí dílo (v obecném smyslu) naplnit, aby jej bylo možno považovat za autorské dílo, které je autorskoprávně chránitelné podle autorského zákona. Konkrétně tak autorský zákon činí ve svém § 2, když stanoví:

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“)

Aby bylo dílo autorským dílem ve smyslu autorského zákona, musí kumulativně (současně) naplňovat tři pojmové znaky. Dílo musí být

 1. jedinečné,
 2. výsledkem tvůrčí činnosti autora a
 3. vyjádřené v jakékoliv vnímatelné podobě.

Autorský zákon také obsahuje výčet děl, která nepovažuje za autorská díla, ikdyž naplňují pojmové znaky autorského díla

Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

Jedinečnost

Výsledek tvůrčí činnosti autora

Vyjádření v jakékoliv vnímatelné podobě

Druhy autorských děl

Zvláštní druhy autorských děl

Počítačový program

Fotografie

Databáze

Zaměstnanecké dílo

Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

Kolektivní dílo

Školní dílo

Dílo audiovizuální a dílo audivizuálně užité

Osiřelé dílo

Volné dílo

Odvozené dílo

Souborné dílo

In-progress.jpg
       Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
       Pomozte naší wiki tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
 1. Dílem se rozumí dílo v obecném slova smyslu, byť autorský zákon pro své účely v § 2 odst. 1 zavádí legislativní zkratku "dílo", kterou rozumí autorské dílo. V tomto článku se však mezi dílem a autorským dílem rozlišuje.
 2. Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - znění od 1. 7. 2017. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 7. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121/zneni-20170701
 3. § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon" nebo "AutZ")
Autoři článku: Jaroslavhroch (Jaroslav Hroch)