Absolutní právo

Z Iurium Wiki
 Subjektivní právo můžeme rozdělit na práva absolutní a relativní.

Absolutní práva působí erga omnes - proti všem - lze je tedy uplatnit skutečně vůči každému, nikdo zde nemusí být přesně jmenován/definován. Patří mezi vývojově starší skupinu.
Jsou chráněny actiones in rem - žalobami věcnými.
Příklady absolutních práv jsou například: vlastnické právo, rodinné právo nebo dědické právo.

Autoři článku: M.svobodova (Monika Svobodová)