Úroky z prodlení

Z Iurium Wiki

Pojem

Úroky z prodlení jsou upraveny v §1970 OZ, který říká, že po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením ; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

Cílem je preventivní působení na dlužníka, aby dlužnou částku zaplatil včas. Je to jeden z druhů sankcí v případě prodlení a nastupuje ex lege (ze zákona). Má dva aspekty: sankční a kompenzační.

Úroky jsou akcesorickým nárokem k jistině a také příslušenstvím pohledávky (jejich splatnost se váže k jistině = nastává okamžitě po jejich vzniku). Běží pro ně tříletá promlčecí lhůta - od prvního dne prodlení (obecně se promlčují zároveň s jistinou jako příslušenství pohledávky, ale pokud by se promlčely dříve, posuzuje se to samostatně). Úroky z prodlení jsou vždy peněžitou pohledávkou (nepeněžité jsou vyloučeny).

Podmínky pro požadování úroků z prodlení

 • peněžitý dluh
 • dlužník je v prodlení
 • dlužník je za prodlení odpovědný
 • věřitel řádně splnil své povinnosti (srov. §1975 OZ - prodlení věřitele)

Výpočet

Nařízení vlády stanovuje výši úroku z prodlení v §2 tak, že výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšení o 8 procentních bodů. Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z prodlení ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády je 2T repo sazba, která je hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou ČNB. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve Věstníku ČNB.[1] Momentálně činí výše úroků z prodlení 8,05% z dlužné částky.

Úroky z prodlení vs. smluvní pokuta

 • Úroky z prodlení jsou na rozdíl od smluvní pokuty příslušenstvím pohledávky (§513 OZ)
 • Úroky z prodlení se promlčují jako celek společně s pohledávkou a smluvní pokuta samostatně
 • Na úroky z prodlení se automaticky vztahuje zajištění zástavním právem a na smluvní pokutu ne
 • Z úroků z prodlení zásadně neplynou další úroky z prodlení při prodlení s jejich hrazením a ze smluvní pokuty plynou
 • Ve vztahu k náhradě škody se na smluvní pokutu úroky z prodlení pouze započítávají, nikoliv zcela vylučují jako tomu je zásadně u smluvní pokuty
 • Placení úroků z prodlení může být konkludentním uznáním dluhu
 • Pro úroky z prodlení je stanovena podpůrná zákonná sazba
 • Případná soudní moderace příliš vysoké sazby bude u smluvní pokuty v režimu §2051 OZ, zatímco u úroků z prodlení speciálně upravená moderace není, naopak úroky z prodlení lze moderovat při jejich příliš nízké sazbě (§1972 a §1964 OZ)
 • https://www.cnb.cz/cs/faq/vypocet_uroku_z_prodleni.html
 • Autoři článku: Lucie Drozdová (Lucie Drozdová)