Účel práva a účely v právu

Z Iurium Wiki
 • Radbruch – veškeré právo je řešením konfliktů
 • Jhering – cílem práva je pokoj, kterého lze dosáhnout bojem, pojem práva – právní zajištění užitku, práva jsou právně chráněnými zájmy, dílo Účel v právu – stvořitelem celého práva je účel -> neexistuje právní věta, která za svůj původ nevděčí určitému účelu, praktickému motivu
 • nejobecnější rovina účelu práva = zajištění životních podmínek společnosti
 • účel jsou určeny historicky měnícími se požadavky na štěstí, měnícími se morálními normami (jejich účelem je trvání a úspěch společnosti)
 • žádná objektivní hierarchie společenských účelů – relativizace měřítek práva
 • konec dominance analytické jurisprudence v Evropě
 • analytičnost vědy – orientace na zkoumání vnitřních vztahů určitých jazykových soustav, omezení předmětu na vnitřní strukturu poznávaného segmentu a pořádací principy (úplnost, nerozpornost, vnitřní konzistentnost, formální a obsahová dedukce)
 • účelem práva je zajistit vnitřní mír v určitém lidském společenství a umožnit tak jeho zachování -> promítá se do základní struktury účelů v právu
 1. obecné blaho,
 2. spravedlnost a
 3. právní jistota (Radbruch)

G. Radbruch, K.Larenz

 • rozlišení pojmů účel práva a účely v právu
 • účel práva spočívá v zajištění vnitřního míru (fungování) v určitém lidském společenství
 • základní myšlenka – struktura práva je tvořena více účely – principy
 1. obecné blaho
 2. spravedlnost
 3. právní jistota
 • účely práva spočívají v ochraně hodnot
 • tyto účely spolu nejsou v souladu – proporční vyvažování – jinak nesprávné/ nenáležité právo
 • konflikt účelů způsobuje vnitřní napětí a dynamiku systému práva

obecné blaho je relativní pojem [1]

 1. můžeme ho chápat SOCIÁLNĚ jako blaho všech nebo co největšího počtu, blaho většiny
 2. nebo ORGANICKY – blaho státního nebo národního celku (více než suma jednotlivců)
 3. INSTITUCIONÁLNĚ – uskutečňování věcných hodnot vycházeje z jejich vlastní povahy (ne zájem celku ani jednotlivce)
  1. Holländer, P. Filosofie práva. Aleš Čeněk: Dobrá voda. 2. Vydání. 2012.
  Autoři článku: Aneta Králová (Aneta Králová)